Jste zde

Certifikace personálu

Úvod

Certifikační orgán je akreditován ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 pro certifikaci žadatelů/uchazečů žádajících o posouzení jejich odborné způsobilosti podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • pro výkon metrologických činností, které jsou spojeny s ověřováním stanovených měřidel ke splnění požadavku na prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců podle § 16, odst. 1; nebo
 • pro výkon úředního měření ke splnění požadavku § 21, odst. 1; nebo
 • pro výkon funkce metrologa ve státní správě.

Certifikát způsobilosti pracovníka je vyžadován jako jeden z dokladů pro udělení autorizace Autorizovaného metrologického střediska (dále jen AMS) k ověřování stanovených měřidel nebo autorizace subjektu k provádění úředního měření.

Certifikační orgán č. 3034 je zřízen při ČMI jako samostatný útvar v rámci úseku generálního ředitele. Garantem jednotnosti, adekvátnosti požadavků a funkčnosti systému certifikace je programová komise složená ze zástupců zainteresovaných subjektů.

Posuzování způsobilosti pracovníků provádí zkušební komise se zastoupením specialistů na všeobecnou metrologii včetně legislativy v metrologii, na teorii příslušného oboru měření a na praktické provádění činnosti v oboru certifikované funkce.

Závěry zkoušení jsou podkladem pro vedoucího COP k rozhodování o vydání certifikátu nebo jeho zamítnutí. Pro případy, kdy by mohla být zpochybněna objektivnost a nestrannost posuzování, je zřízena stálá certifikační komise jako poradní orgán vedoucího COP, která posoudí průběh zkoušení, včetně závěrů zkušební komise, a vydá vedoucímu COP nezávislé doporučení pro jeho rozhodování.

Popsané organizační uspořádání a uplatňované postupy jsou zárukou důvěrnosti, objektivnosti a nestrannosti certifikačního orgánu.

Certiikační orgán prohlašuje, že chápe důležitost nestrannosti připrovádění certifikačních činností, že řídí střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností (Prohlášení vedení COP zde).

1   Certifikované metrologické funkce a požadavky na uchazeče

1.1   Certifikované metrologické funkce pro ověřování stanovených měřidel

Žadatelé/uchazeči o certifikaci jsou fyzické osoby, zpravidla zaměstnanci AMS, kteří žádají o certifikaci pro metrologickou funkci:

 • vedoucího AMS: pracovník s kvalifikační úrovní A, má předpoklady pro výkon funkce vedoucího AMS pro ověřování stanovených měřidel, který je schopen provádět činnosti v rozsahu certifikace, řídit technickou činnost metrologického pracoviště a provádět kontrolu správnosti metrologických výkonů podřízených pracovníků;
 • výkonného pracovníka AMS: pracovník s kvalifikační úrovní B, má předpoklady k samostatnému provádění činnosti v rozsahu certifikace v oblasti ověřování měřidel včetně úplného dokladování prováděné činnosti.

Certifikační schéma pro funkce v Autorizovaném metrologickém středisku (AMS) lze nalézt zde.

Požadavky na uchazeče:

Kvalifikační úroveň
- certifikovaná funkce

Požadované vzdělání

Požadavky na praxi ve výkonu funkce,
který je předmětem certifikace (roků)

A
- vedoucí AMS

V

1

ÚSO/ÚS

2

SO

3

B
- výkonný
pracovník AMS

V

2 měsíce (zaškolení)

ÚSO/ÚS

1

Z/SO

1

 


1.2   Certifikované metrologické funkce pro výkon úředního měření

Žadatelé/uchazeči o certifikaci jsou fyzické osoby, zpravidla zaměstnanci subjektů autorizovaných k úřednímu měření, kteří žádají o certifikaci pro metrologickou funkci:

 • úředního měřiče: pracovník s kvalifikační úrovní D, má předpoklady k samostatnému provádění certifikované činnosti v oblasti úředního měření včetně úplného dokladování prováděné činnosti.

Certifikační schéma pro funkce pro výkon úředního měření lze nalézt zde.

Požadavky na uchazeče:

Kvalifikační úroveň
- certifikovaná funkce

Požadované vzdělání

Požadavky na praxi ve výkonu funkce,
který je předmětem certifikace (roků)

D
- úřední měřič

V

1

ÚSO/ÚS

2

SO

3

 

V případě autorizace nového subjektu pro úřední měření s novými pracovníky lze od požadavku na praxi upustit po předložení dokladu o proškolení u výrobce měřidla nebo jím autorizovaného zástupce. O výjimce rozhoduje vedoucí COP a v takovém případě však musí být do 12 měsíců od vydání certifikátu proveden dozor u certifikovaného pracovníka včetně praktické části zkoušky.


1.3   Certifikované metrologické funkce pro výkon funkce metrologa ve státní správě

Žadateli/uchazeči o certifikaci jsou fyzické osoby, zpravidla zaměstnanci orgánů státní správy, nebo vykonávajících činnost orgánů státní správy, kteří žádají o certifikaci pro metrologickou funkci:

 • metrolog ve státní správě
 • metrolog ve státní správě s obecnou působností

pracovník s touto kvalifikační úrovní E má předpoklady pro tvorbu metrologických systémů subjektů, jejich popsání a management jejich provozování, pro tvorbu a posuzování právních a podobných předpisů z metrologického hlediska, včetně obecné odborné metrologické terminologie a návazností na právní předpisy pro metrologii, je schopen provádět činnosti v rozsahu certifikace, manažersky řídit a kontrolovat činnosti z hlediska předpisové základny metrologie;

 • metrolog ve státní správě se zaměřením na specifikovaný obor měření

pracovník s touto kvalifikační úrovní E prokazuje, že kromě technických znalostí ve specifikovaném oboru měření má i znalosti právní úpravy metrologie, obecné odborné metrologické terminologie, je schopen provádět činnosti v rozsahu certifikace, vypracovávat odborné a systémové dokumenty z hlediska metrologie oboru, řídit a kontrolovat metrologické činnosti v daném oboru měření.

Certifikační schéma pro funkce metrologa ve státní správě lze nalézt zde.

Požadavky na uchazeče:

Kvalifikační úroveň
- certifikovaná funkce

Požadované vzdělání

Požadavky na praxi ve výkonu funkce,
který je předmětem certifikace (roků)

E
- metrolog ve státní správě

V

1

ÚSO/ÚS

2

 

1.4   Základní rozsah certifikace

Rozsah certifikace pro všechny funkce podle certifikačních schémat zahrnuje především znalost:

 • legislativy v metrologii reprezentovanou zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami k zákonu;
 • zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a příslušných nařízení vlády v oblasti metrologie;
 • metrologické terminologie a obecných norem pro měřicí jednoty a systémy managementu kvality;
 • technických norem souvisejících s předmětem požadované certifikace;

a schopnost prokázat praktickou způsobilost při ověřování stanovených měřidel nebo při úředním měření.

Detaily rozsahu certifikace jsou uvedeny v prováděcím Programu certifikaci pro danou funkci a konkrétní druh stanoveného měřidla nebo úředního měření.


2   Obory měření a druhy měřidel, jejichž ověřování je předmětem certifikace

Certifikační orgán pro certifikaci způsobilosti pracovníků č. 3034 je akreditován k provádění certifikace v následujících oborech měření a pro tyto druhy stanovených měřidel:

Obor měření

Druh měřidla

Mechanický pohyb

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – analogové a digitální tachografy

Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu

Objem, průtok

Odměrné sklo

Přepravní sudy

Přepravní tanky na kapaliny

Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu

Objem, průtok

Objemová měřidla na kapaliny a zkapalněné plyny

Měřiče proteklého množství vody - Vodoměry na studenou vodu

Měřiče proteklého množství vody - Vodoměry na studenou a teplou vodu

Plynoměry

Přepočítávače množství plynu

Hmotnost

Závaží

Tlak

Přístroje na měření tlaku krve

Přístroje na měření tlaku v pneumatikách motorových vozidel

Oční tonometry mechanické

Teplota, teplo

Lékařské teploměry

Měřiče tepla přenášeného vodou a jejich členy

Průtokoměry jako členy měřičů tepla

Odporové snímače teploty jako členy měřičů tepla

Kalorimetrická počitadla jako členy měřičů tepla

Převodníky tlaku jako část clonových průtokoměrů pro měřiče tepla

Elektrická energie a magnetické veličiny

Elektroměry

Měřicí transformátory proudu a napětí

Veličiny atomové fyziky

Měřidla objemové aktivity radonu 222 ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity radonu 222 ve vzduchu

Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti, pro měření v rámci radiačních monitorovacích sítí a pro měření havarijní

 

Certifikační orgán pro certifikaci způsobilosti pracovníků č. 3034 je akreditován k provádění certifikace v následujících oborech úředního měření:

Obor měření

Úřední měření

Mechanický pohyb

Úřední měření zařízením na měření rychlosti motorových vozidel

Objem, průtok

Úřední měření průtoku kapalin s otevřenou hladinou

Hmotnost

Úřední měření hmotnosti vozidel v klidu a pohybu

Akustický tlak

Úřední měření akustického tlaku:

 • měření hluku,
 • měření vibrací a rázů, otřesů - technická seismicita

Veličiny atomové fyziky

Úřední měření:

 • pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí;
 • aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům;
 • pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření;
 • objemové aktivity radonu 222 ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity radonu 222 ve vzduchu;
 • pro kontrolu limitů ozáření osob hromadně provozovanou osobní dozimetrií;
 • pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů spektrometrickými sestavami;
 • pro kontrolu dodržování limitů aktivit a dávek nespektrometrickými měřidly;
 • pro kontrolu limitů aktivit a dávek při nakládání s radioaktivními odpady;
 • pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu.
 

 

3   Postup získání certifikátu

3.1   Vstupní jednání, žádost

Požadavek na certifikaci uplatní žadatel – předložením Žádosti o certifikaci na formuláři u COP č. 3034. Tento formulář žadatel buď obdrží na vyžádání v papírové formě s dalšími přílohami od vedoucího COP, nebo si ji stáhne spolu s ostatními přílohami z odkazů v kapitole 7 tohoto dokumentu.

Žádost o certifikaci musí být vyplněna ve všech bodech. Mimo jiné zde žadatel specifikuje:

 • rozsah požadované certifikace, tj. požadovanou metrologickou funkci (kvalifikační úrovně A, B, D resp. E), druh stanovených měřidel nebo obor úředního měření, pro které je požadováno provedení certifikace), případně normy (předpisy), podle kterých se provádí certifikovaná činnost;
 • kopie dokladů o příslušné kvalifikaci (o nejvyšším dosaženém vzdělání a o praxi, např. osvědčení ČMI, školení u dodavatele měřidla);
 • údaje o žadateli a jeho zaměstnavateli;
 • prohlášení, že osoba souhlasí s plněním požadavků certifikace, poskytnutím osobních údajů potřebných pro hodnocení a zveřejněním informace o vydání certifikátu.

Žádost předkládá žadatel vedoucímu COP, který žádost posoudí z pohledu úplnosti údajů, splnění požadavků na vzdělání a praxi a zda je COP schopen poskytnout požadovanou certifikaci v oboru. Pokud je žádost bez nedostatků nebo po odstranění nedostatků je žádost zaregistrována.

Žadatel, který splňuje specifikované předpoklady umožňující mu účast v  procesu certifikace, se stává uchazečem a obdrží prováděcí Program certifikace (vč. seznamu norem a předpisů, z jejichž znalosti bude přezkoušen, a okruh zkušebních otázek), návrh smlouvy o provedení certifikace a fakturu na zaplacení vstupního poplatku.

3.2   Posuzování odborné způsobilosti, certifikace

Teoretická část posouzení žadatele je prováděna obvykle na pracovišti ČMI, praktická pak na pracovišti OI ČMI, pracovišti uchazeče nebo na jeho přenosném měřicím zařízení dovezeném na ČMI. Uchazeči jsou zváni ke zkoušce před zkušební komisí v pořadí došlých žádostí v daném oboru/druhu měřidla, zpravidla 30 dnů předem, s uvedením seznamu členů zkušební komise, proti jejímuž složení se uchazeč může odvolat.

Posuzování odborné způsobilosti provádí zkušební komise formou zkoušky, která se skládá z písemné, ústní a praktické části.

Písemná část zkoušky:

Otázky přiděluje předseda zkušební komise z okruhu otázek k prováděcímu Programu certifikace, které uchazeč obdržel od COP při vstupním jednání na certifikaci (výjimkou je test z legislativy v metrologii). Sestává z částí:

 1. všeobecné znalosti:
  • legislativa v metrologii: formou zkušebního testu zahrnujícího otázky z ustanovení zákonů a vyhlášek platných pro metrologii vyznačením správné odpovědi ze tří uvedených ke každé otázce; test pro vedoucího AMS (A), úřední měřiče (D) a metrologa ve státní správě má 40 otázek, pro výkonného pracovníka AMS (B) má 20 otázek, časová náročnost cca 30 – 40 minut;
  • všeobecná metrologie: žadatel zpracuje písemně odpověď na dvě otázky;
 2. odborné znalosti:
  • odborné otázky: žadatel zpracuje písemně odpověď na dvě otázky z každého oboru/měřidla.

Časová náročnost zpracování otázek ze všeobecné metrologie a otázek odborných je souhrnně cca 60 minut, při certifikaci pro více druhů měřidel je delší o cca 30 minut na 2 otázky z dalšího druhu měřidla.

Ústní část zkoušky

Členové zkušební komise kladou doplňující otázky úzce navazující na předmět certifikace k upřesnění případných nedostatků z písemné části, hodnocení písemného a ústního projevu případně další doplňující otázky.

Praktická část zkoušky

Slouží k prokázání praktických dovedností žadatele při přípravě a provedení certifikovaného výkonu zpravidla na pracovišti OI ČMI, pracovišti žadatele nebo v případě přenosného měřicího zařízení v místě konání zkoušky na ČMI.

Praktická část zkoušky u vedoucího AMS (A) a výkonného pracovníka AMS (B) je realizací měřicí úlohy (úloh) pro každý druh měřidla, jehož ověřování je předmětem certifikace.

Praktická část zkoušky úředního měřiče (D) sestává z realizace zadané úlohy pro výkon úředního měření v rozsahu autorizace a odpovědnosti konkrétního pracovníka.

Pokud žadatel požaduje certifikaci pro více druhů měřidel, provádí praktickou část zkoušky předvedením zkoušení a ověření všech druhů měřidel, které jsou předmětem certifikace.

3.3   Zásady hodnocení výsledků zkoušky

Písemná část zkoušky:
 • legislativa v metrologii: hodnotí se procento správně zodpovězených z celkového počtu otázek;
 • všeobecná metrologie: odpovědi hodnotí členové zkušební komise (podle své odbornosti) počtem bodů v rozsahu 1 až 10;
 • odborné znalosti: odpovědi hodnotí členové zkušební komise (podle své odbornosti) počtem bodů v rozsahu 1 až 10.

Hodnocení: žadatel vyhověl písemné části zkoušky, pokud dosažený počet bodů udělených členy zkušební komise dosáhl minimálně 80 % z dosažitelných bodů v každé z hodnocených skupin otázek (legislativa v metrologii, všeobecná metrologie, odborné znalosti).

Pokud žadatel dosáhl v některé ze skupin otázek méně než 80 %, ale více než 70 % bodů, může zkušební komise po zvážení závažnosti nedostatků uchazeče připustit k ústní zkoušce s tím, že stupeň neznalostí z písemné části zkoušky zde bude formou pohovoru upřesněn a na tomto základě rozhodnuto o dalším pokračování procesu certifikace (eventuelním ukončení s nevyhovujícím výsledkem).

V případě nedostatečných znalostí v jedné z výše citovaných skupin otázek může vedoucí COP na návrh zkušební komise povolit žadateli opakování této části zkoušky v náhradním termínu za zvláštní úhradu. Zápis z jednání zkušební komise doplní její předseda dodatkem dokladujícím opakované provedení části zkoušky s výsledkem, který odpovídá požadavkům na její úspěšné provedení.

Ústní část zkoušky:

Hodnotí se odpovědi na doplňující otázky členů zkušební komise, dále pak:

 • písemný projev;
 • schopnost jednání;

bodovým systémem shodně s písemnou částí zkoušky.

Souhrnné hodnocení je provedeno bodovým systémem podle výše uvedených kriterií v příloze zápisu z jednání zkušební komise. Závěrem je (ne)doporučení k provedení praktické části zkoušky.

Praktická část zkoušky:

Praktická část zkoušky se hodnotí souhrnně bodovým systémem jako písemná část zkoušky:

 • příprava (uspořádání pracoviště, vhodnost měřicí metody, příprava záznamu o zkoušce a vyhodnocení, dodržování pravidel bezpečnosti práce, kontrola pracovních - referenčních podmínek);
 • provedení (shoda postupu s předpisem, dodržování zásad přesného měření, přehlednost a kompletnost záznamu s přihlédnutím k zajištění podmínek reprodukovatelnosti měření, možnost zpětného dohledání záznamu);
 • zpracování výsledků měření (zpracování naměřených hodnot, nejistoty měření), vypracování ověřovacího listu resp. opatření měřidla úřední značkou nebo vydání protokolu o úředním měření.

3.4   Závěr hodnocení

Závěrem provede zkušební komise celkové zhodnocení žadatele z hlediska jeho znalostí a způsobilosti k výkonu certifikované funkce včetně návrhu platnosti certifikátu (viz 5), specifikace oboru způsobilosti ve vazbě na příslušné normy a předpisy (vymezení předmětu certifikace).

Zápis z jednání zkušební komise a jeho přílohy dokumentují průběh zkoušení a v závěru je uveden návrh na udělení nebo zamítnutí certifikátu.

 

Zápis z jednání předkládá předseda zkušební komise vedoucímu COP k rozhodnutí o udělení certifikátu. Vedoucí COP pak jej na základě svého rozhodnutí může ještě předložit k posouzení certifikační komisi k prověření nestrannosti COP při posuzování způsobilosti uchazeče.

V případě nesplnění požadavků na certifikaci může uchazeč požádat o opakování certifikace v plném rozsahu v novém termínu.

4   Náklady na certifikaci

S výší úhrady za certifikaci je uchazeč seznámen při vstupním jednání. Od 1. března 2016 jsou stanoveny úhrady za činnosti COP při certifikaci následovně:

Zaregistrování žádosti o certifikaci způsobilosti (vstupní poplatek)

1 000,- Kč + 21 % DPH

Certifikace a vystavení certifikátu personální způsobilosti pro jeden druh měřidel (pracovník AMS)

10 000,- Kč + 21 % DPH

Certifikace a vystavení certifikátu personální způsobilosti pro jeden druh měření (úřední měřič)

9 500,- Kč + 21 % DPH

Certifikace a vystavení certifikátu personální způsobilosti (metrolog ve státní správě)

9 000,- Kč + 21 % DPH

Recertifikace a prodloužení platnosti certifikátu personální způsobilosti (pracovník AMS nebo úřední měřič)

6 000,- Kč + 21 % DPH

Recertifikace a prodloužení platnosti certifikátu personální způsobilosti (metrolog ve státní správě)

5 000,- Kč + 21 % DPH

Rozšíření certifikace o další druh měřidla (při certifikaci)

2 500,- Kč + 21 % DPH

Rozšíření certifikace o další druh měřidla (při recertifikaci) a vystavení nového certifikátu

3 000,- Kč + 21 % DPH

Obnovení platnosti certifikátu (po zúžení rozsahu certifikátu nebo po odnětí certifikátu)

2 000,- Kč + 21 % DPH

Opakování části zkoušky

2 000,- Kč + 21 % DPH

Zvýšení kvalifikační úrovně certifikátu (pro jeden druh měřidel)

2 500,- Kč + 21 % DPH

Vystavení duplikátu certifikátu

1 000,- Kč + 21 % DPH

Pozn. 1: Vstupní poplatek se nevrací, a to ani v případě odstoupení od smlouvy nebo její výpovědi.

Pozn. 2: V případě zamítnutí vydání/prodloužení platnosti certifikátu v průběhu zkoušky bude účtován poplatek za rozpracovaný, ale nedokončený proces (re)certifikace ve výši 50 % z příslušné částky plus případné další náklady spojené s již provedenými zkouškami. 

5   Platnost certifikátu

Platnost certifikátu: 5 let pro prvotní certifikaci a 5 let po první resp. druhé recertifikaci s prodloužením platnosti certifikátu, pokud se nemění rozsah certifikace (seznam předpisů) uvedený v příloze certifikátu. Podmínkou prodloužení platnosti certifikátu je trvalý výkon certifikované činnosti.

V případě změny rozsahu certifikace, např. při zásadní změně principu měřidel nebo na základě požadavků držitele certifikátu, může být při první resp. druhé recertifikaci platnost certifikátu rozšířena o další druh měřidel nebo zvýšena z kvalifikační úrovně B na A. Pokud držitel certifikátu trvale vykonává certifikovanou činnost, je postačující provedení zkrácené nebo rozdílové zkoušky k rozšíření rozsahu certifikace, případně i praktické zkoušky na nový druh měřidla, a držiteli je vydán nový certifikát.

Pokud bylo na základě zjištěných skutečností, že držitel certifikátu neplní podmínky certifikace nebo nevykonává certifikovanou činnost, pak může být při první resp. druhé recertifikaci platnost certifikátu pozastavena nebo může dojít i k odnětí certifikátu. Postupy jsou uvedeny v příručce jakosti.

Třetí prodloužení certifikátu se již neprovádí a držitel certifikátu se musí podrobit nové certifikaci v plném rozsahu všech požadavků na hodnocení.

Vydaný certifikát je i po předání držiteli certifikátu výhradním vlastnictvím COP a držitel certifikátu je povinen po ukončení platnosti certifikátu jej vrátit zpět COP.

6   Dozor

Certifikační orgán provádí dozor nad výkonem činnosti certifikovaných pracovníků. Dozor je prováděn následujícími formami.

Písemnou formou dotazníkem vyplněným a odeslaným držitelem certifikátu při změně údajů o držiteli certifikátu a při uplatnění žádosti o recertifikaci.

Vyhodnocováním informací z výsledků činností spjatého orgánu při prověřování subjektů při posuzování jejich technického a metrologického vybavení a prověření odborné zůsobilosti odpovědných zaměstnanců, při státním metrologickém dozoru a při mezilaboratorním porovnávání.

Aktivním dozorem na místě prováděným mimořádně na základě uplatněné stížnosti zákazníkem nebo na základě informací z výsledků činností spjatého orgánu.

Nedostatky zjištěné dozorovou činností COP a činností spjatého orgánu mohou být důvodem k pozastavení platnosti nebo odnětí certifikátu. Pozastavení platnosti provede vedoucí COP na dobu potřebnou k odstranění nedostatků.

Platnost certifikátu způsobilosti po jejím pozastavení nebo po odnětí certifikátu z důvodu nedostatků zjištěných prověrkou může být po odstranění nedostatků potvrzeném písemným záznamem z kontrolní návštěvy opět obnovena.

V případech, kdy

 • držitel certifikátu nesplní podmínky pro obnovení platnosti certifikátu, tj. ve stanovené době neodstraní nedostatky;
 • v certifikátu byly provedeny neoprávněné změny;
 • držitel certifikátu dlouhodobě (déle než 2 roky) neprovádí certifikovanou činnost a tuto skutečnost certifikačnímu orgánu neoznámil, resp. zatajil – např. sdělením nepravdivých údajů při dozoru nad držiteli certifikátu

může vedoucí COP rozhodnout o odejmutí certifikátu.

7   Formuláře pro proces certifikace a seznam držitelů certifikátu

Pro potřeby procesu certifikace a usnadnění komunikace mezi žadatelem o certifikaci nebo držitelem certifikátu a COP jsou zpracovány následující formuláře (ke stažení):

Originál vyplněného formuláře prosím zašlete na níže uvedenou adresu.

8   Odvolání a stížnosti proti rozhodnutím o certifikaci

Základní pravidla pro uplatnění a vyřizování odvolání a stížností naleznete zde.

9   Školení a výcvik

Součástí procesu certifikace není školení/výcvik žadatelů, které COP nevyžaduje ani neorganizuje. Vzhledem k náročným požadavkům na znalosti žadatelů však lze doporučit jako alternativu k samostudiu účast na školeních prováděných:

Českou metrologickou společností, Praha           www.csvts.cz/cms/

Českým metrologickým institutem, Brno            www.cmi.cz

- školení pro pracovníky AMS ověřujících tachografy (1. den školení je využitelný i pro AMS ověřující jiné druhy stanovených měřidel, případně pro úřední měřiče); další informace naleznete zde.

- školení pro podnikové metrology; další informace naleznete zde

- školení o nejistotách měření; další informace naleznete zde.

Českým kalibračním sdružením, Brno                www.cks-brno.cz

Domy vědy a techniky, např. Ostrava, Plzeň, atd.

 

Informace o činnosti COP a postupech certifikace jsou dostupné u vedoucího COP.

Kontaktní adresa:

ČMI, Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků, Bc. Helena Svobodová, Okružní 31, 638 00 Brno