Jste zde

Ověřování stanovených měřidel

Ověřování se týká stanovených měřidel.

Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.

Požadavek se považuje za splněný, pokud je měřidlo v souladu s požadavkem stanoveným opatřením obecné povahy.

Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.

Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou způsobů. Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou.

Informativní podoby úředních značek ČMI, jakož i další značky související s metrologickými činnostmi a měřidly, naleznete zde

Otázkou nepochybně zajímající každého, kdo hodlá metrologický výkon objednat, je cena! Ceny metrologických výkonů ČMI v tzv. regulované oblasti z titulu zmocnění zákonem 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, t.j. k činnostem v tzv. oblasti legální metrologie, zveřejňuje ČMI formou výběru z ceníku svých výkonů ( viz Potřebuji si vyřídit / Ceník ).

Poznámka: Některé druhy stanovených měřidel ověřují metrologická střediska mimo ČMI, která jsou k této činnosti ve specifikovaném rozsahu autorizována podle § 16 zákona o metrologii jako tzv. Autorizovaná metrologická střediska.

V některých případech mohou v praxi nastávat situace, které si pro zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření a ochranu zájmů specifikovaných v § 3 odst. 3 zákona o metrologii vyžadují mimořádná opatření státních orgánů. Tyto případy jsou sice v dlouhodobém horizontu zcela ojedinělé, ale existují. V současnosti se jedná o opatření, jehož cílem je ukončit možnost provozovat v taxislužbě taxametry, jejichž vlastnosti umožňují zneužití uživatelem ke zkreslení dat ukládaných pro fiskální účely. Popis detailů naleznete na této části webu.