Jste zde

Školení pro metrology firem

Školení pro metrology firem                                                                                                                  zpět

Školení se pořádá v termínech:

21. – 22. května 2024 (úterý, středa)

 

Cílem tohoto školení je poskytnout stávajícím a budoucím metrologům firem různého zaměření dostatečné informace pro jejich orientaci při budování a aktualizaci metrologického systému firmy.

Školení poskytne základní informace o národním metrologickém systému a jeho navázání na mezinárodní instituce, o metrologické legislativě ČR, o obecných zásadách metrologie z hlediska technických norem a systémů jakosti, o problematice nejistot měření, údaje na kalibračních listech, posuzování shody se specifikacemi a o možnostech vybudování a popsání metrologického systému firmy splňujícího požadavky právních a technických předpisů. Program školení je doplněn exkurzí do jinak veřejnosti obtížně dostupných specializovaných laboratoří ČMI. Podrobný program školení je uveden níže.

Účastníci školení obdrží na závěr potvrzení o účasti.

 

PROGRAM ŠKOLENÍ

 

1. den

09:00 – 10:00

Principy národního metrologického systému, milníky rozvoje metrologie, základní informace o NMI a ČMI, ujednání CIPM MRA

Klenovský
Mucha
 

 

V přednášce budou podány informace o významu metrologie obecně a o základních prvcích národního metrologického systému, včetně základních pojmů a struktury metrologické legislativy, organizačních struktur působících v metrologii v ČR i ve světě a základních technických prvků, které jsou dnes v metrologii uplatňovány.

 

 

10:10 – 12:00

Právní úprava metrologie v ČR 

Staněk
Ludwig

 

Náplní přednášky je rámcové seznámení se základními právními předpisy pro metrologii (zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 262/2000 Sb., č. 345/2002 Sb., č. 264/2000 Sb.) doplněné vybranými informacemi z dalších zákonů či nařízení vlády, které se týkají měřidel a jejich uvádění na trh a do používání. 

 

 

12:00 – 13:00

PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

 

13:00 – 14:00

Jednotky SI, fundamentální fyzikální konstanty, redefinice základních jednotek SI

Klenovský
Pražák

 

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače, u nichž se nepředpokládá hlubší vzdělání z fyziky, srozumitelným způsobem s mezinárodním systémem jednotek SI a s technickými principy realizace základních jednotek tohoto systému

 

 

14:15 – 15:15

Systémy kvality v metrologii

Klenovský
Mucha

 

Tato přednáška seznámí posluchače s normou ČSN EN ISO 9001:2015 z hlediska měření a požadavků na měřidla a s normou ČSN EN ISO 10012:2003, která popisuje požadavky na procesy měření a metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení v organizaci.

 

 

15:30 – 16:00

Stanovování rekalibračních intervalů

Pražák
Hajduk

 

Lekce poskytne posluchači informace o metodách stanovení správného nebo optimálního intervalu mezi opakovanými kalibracemi měřidel. Vychází se z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a ze zkušeností kalibračních laboratoří.

 

 

2. den

08:30 – 09:50

Úvod do nejistot měření

Klenovská
Herec

 

Předmětem prezentace je objasnění základního rozdílu mezi chybou a nejistotou, základní   terminologie nezbytná k dalšímu výkladu, úvod do metodiky stanovování nejistot s uvedením obecného postupu vyhodnocování nejistot.

 

 

10:00 – 10:50

Shoda se specifikacemi

Klenovská
Herec

 

Předmětem prezentace je krátké seznámení s posuzováním shody výrobků se zadanými specifikacemi, podmínkami přijetí a zamítnutí ve vztahu ke stanoveným nejistotám měření.

 

 

 

  

11:00 – 12:00

Náležitosti kalibračního listu, management měřidel

Klenovský
Mucha

 

Příklad interpretace kalibračního listu ve vztahu ke specifikaci uživatele měřidla, regulačním a tolerančním mezím.

 

 

12:00 – 13:00

PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

 

13:00 – 15:00

Metrologický systém firmy v praxi, metrologický řád

Staněk
Bočánek

 

Přednáška je vedena jako model postupu firmy při budování firemního metrologického systému nebo při revizi systému zavedeného. Popisuje základní kroky zejména metrologa subjektu k tomu, aby byl výsledkem fungující metrologický systém splňující požadavky právní úpravy pro metrologii. Výklad je doplněn předvedením možnosti pojetí metrologického řádu.

 

 

15:00

UKONČENÍ ŠKOLENÍ, VYDÁNÍ POTVRZENÍ

 

 

15:15 – 16:00

Exkurze do laboratoří ČMI

Vyhlídka

 

 

 

Místo konání:     Zasedací místnost ČMI (2. poschodí), Okružní 31, 638 00 Brno - viz též mapa

Přihlášky: Paní Hana Kohutková , tel. 545 555 105, hkohutkova@cmi.cz

Cena za kompletní kurz: 5 000 Kč/osobu včetně DPH

 

Restaurace v okolí místa konání školení:

Restaurace Panská Lícha                http://www.panskalicha.cz/  (autem)

Restaurace & Pub LES                     https://www.lespub.cz/  (pěšky)

Restaurace Na Vyhlídce                  http://www.restaurace-brno.cz/  (autem)

Restaurace Dukát                           http://www.restauracedukat.cz/  (pěšky)

LOCAL Cafe & Restaurant https://www.facebook.com/Restaurace-ORION-1746204635632949/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13028998  (pěšky)