Jste zde

Právní rámec metrologie

Právní úprava metrologie – úvod

Přehled předpisů - legislativní rámec metrologického systému ČR

Zákon o metrologii

Vyhlášky všeobecné

Vyhlášky transponující směrnice EU resp. EHS starého přístupu

Vyhlášky pro oblast hotově baleného zboží

Nařízení vlády

Opatření obecné povahy

Metrologické předpisy

 

VSTUP DO TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY METROLOGIE 

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA METROLOGIE

Jedním z nástrojů realizujících a zabezpečujících existenci a funkčnost národního metrologického systému České republiky je soustava právních předpisů pro metrologii doplněných řadou právních předpisů, které sice nejsou specificky metrologické, ale oblasti metrologie se nějakým způsobem v různé míře dotýkají.

Základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění několika dalších zákonů, které jej novelizují, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a ta jeho prováděcí nařízení vlády, která se vztahují na měřidla.

Pro orientaci v metrologickém systému ČR je znalost základních právních předpisů klíčová. Tato část webových stránek ČMI nabízí čtenáři výčet právních předpisů a dalších technických a metodických předpisů pro metrologii.

ČMI vydává publikaci obsahující úplné aktuální znění zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (v úplném znění všech pozdějších novel), a obsahující i úplná aktuální znění hlavních prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Vydává i tématicky modifikovaný komplet se základními právními předpisy pro metrologii a další systémovými a technickými předpisy, zaměřený na požadavky vztahující se k subjektům způsobilým pro ověřování tachografů s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel jako stanovených měřidel a k jejich činnostem při ověřování stanovených měřidel. Seznam dokumentů v kompletu a údaje o ceně a dodání naleznete zde. Objednávku obou publikací lze zaslat elektronicky na adresu hsvobodova@cmi.cz.

Znění citovaných právních předpisů lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR, v elektronické podobě na stránce www.psp.cz.

Pro metrologa je z hlediska jeho odborné kvalifikace prestižní otázkou, zda ovládá právní úpravu metrologie. Web ČMI Vám nabízí možnost vyzkoušet si znalosti právní úpravy metrologie jednoduchým testováním. Test má dvacet otázek a ke každé se nabízí tři odpovědi - správné mohou být všechny nebo žádná, nebo něco mezi tím; je třeba vyznačovat správné odpovědi zakliknutím v prvním sloupci zleva jako správné a chybné zakliknutím ve druhém sloupci zleva jako nesprávné. Otázky a odpovědi se namátkově vybírají ze značně rozsáhlé databáze, takže se s velkou pravděpodobností při opakování testu vygenerují jiné otázky a/nebo jiné odpovědi a/nebo v jiném pořadí. A protože počet pokusů není nijak omezen, lze studium právní úpravy metrologie podpořit i metodou pokusů a omylů při tomto testování. Za každou správnou odpověď získá testovaný(á) 1 bod; kritérium dostatečnosti znalosti této oblasti legislativy je získání alespoň osmdesáti procent dosažitelných bodů. Jak zjistíte, lze si potvrdit nejen znalost principů metrologické legislativy, ale i pozornost "na slovíčka", která je v právní oblasti významná, jakož i rychlost reakcí na dotazy = problémy. Vstup do aplikace testování je zde. Přejeme Vám hodně úspěchů.

zpět na začátek

 

PŘEHLED PŘEDPISŮ - legislativní rámec metrol. systému ČR

Zákon o metrologii

Národní metrologický systém České republiky je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie.

Základem právní úpravy je Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Na zákon o metrologii dále navazují vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a nařízení vlády ČR.

zpět na začátek

 

VYHLÁŠKY VŠEOBECNÉ

Vyhláška MPO č. 262 /2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášek č. 344/2002 Sb., 229/2010 Sb. a 125/2015 Sb. - rozpracovává některé postupy a zásady pro provádění konkrétních ustanovení zákona o metrologii.

Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášek č. 65/2006 Sb., 259/2007 Sb., 204/2010 Sb., 285/2011 Sb. a 120/2015 Sb. - v přílohách stanoví měřidla podléhající schvalování typu a povinnému ověřování a doby platnosti jejich ověření.

Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a jejich označování, ve znění vyhlášky č. 424/2009 Sb.

Stanoví jednotky SI a jejich desetinné násobky a díly, jednotky, které jsou definovány na základě jednotek SI, jednotky v SI, jejichž hodnoty byly stanoveny experimentálně a jednotky povolené ve specializovaných oblastech.

zpět na začátek

 

VYHLÁŠKY PRO OBLAST HOTOVĚ BALENÉHO ZBOŽÍ

Vyhláška MPO č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášek č. 404/2008 Sb. a 282/2012 Sb. - stanoví požadavky na hotově balené zboží, které se uplatňují, pokud dovozce nebo balírna hodlá hotově balené zboží podle své volby označovat symbolem e a metody metrologické kontroly ČMI. Vyhláškou se přejímá Směrnice Rady EHS č.76/211/EHS ve znění směrnice č.78/891/EHS a Směrnice Evropského parlamentu 2007/45/ES.

Vyhláška MPO č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží - stanoví požadavky na lahve používané jako odměrné obaly, které musí být splněny pokud výrobce hodlá podle své volby označovat lahve symbolem 3. Uvádí podmínky značení lahví symbolem 3 a provádění metrologických kontrol ČMI. Vyhláškou se přejímá Směrnice Rady EHS č.75/107/EHS.

zpět na začátek

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Regulují posuzování shody stanovených výrobků v režimu zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a implementují Směrnice Evropského parlamentu a Rady (nového přístupu).

Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh - stanoví požadavky na měřidla. Stanovuje požadavky na vybrané druhy měřidel, práva a povinnosti subjektů při jejich dodávání na trh, procesy posuzování shody apod. Implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU. Týká se vodoměrů, plynoměrů a přepočítávačů množství plynu, elektroměrů, měřičů tepla, měřicích systémů pro měření množství kapalin jiných než voda, vah s automatickou činností, taxametrů, ztělesněných měr, měřidel pro měření rozměrů a analyzátorů výfukových plynů.

Nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh - stanovuje požadavky na váhy s neautomatickou činností, práva a povinnosti subjektů při dodávání na trh, procesy posuzování shody apod. Implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU.

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické výrobky. Jako jeden z druhů výrobků specifikuje zdravotnické prostředky s měřicí funkcí. Implementuje směrnici Rady 93/42/EHS ve znění směrnice 98/79/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/70/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/104/ES, a další související směrnice. Stanovuje požadavky na metrologické parametry zdravotnických prostředků s měřicí funkcí pouze ve velmi obecné poloze, a proto se má za to, že tento aspekt jejich shody je zajišťován postupy posouzení shody cestou splnění harmonizovaných technických norem a dalších normativních technických dokumentů.

zpět na začátek

 

VYHLÁŠKY TRANSPONUJÍCÍ SMĚRNICE EU resp. EHS STARÉHO PŘÍSTUPU

Jsou nástrojem "staršího data", který měl stejný cíl a účinek jako směrnice EU tzv. "nového přístupu", tedy uvedení výrobku (měřidla) na jednotný evropský trh s předpokladem, že bude výrobek svými vlastnostmi i postupem uvedení na trh akceptován členskými státy i pro uvedení do provozu na jejich teritoriu v národně regulované oblasti. Na rozdíl od směrnic nového přístupu se jednalo o systém volitelný (výrobce volil národní rámec schválení typu a prvotního ověření, byl-li regulatorně upraven, nebo tento rámec evropský). Řada z druhů měřidel pokrytých těmito starými směrnicemi (z pozice EU již několik let zrušenými) je z hlediska uvádění na trh pokryta směrnicemi nového přístupu (viz kapitola "Nařízení vlády" této stránky webu, některé však nikoli. Tyto směrnice byly implementovány do právního řádu ČR jako prováděcí vyhlášky k zákonu o metrologii, které však byly v rámci novely vyhlášky č. 262/2000 Sb. vyhláškou č. 125/2015 Sb. s účinností k 1.12.2015, resp. 30.10.2016 zrušeny. Účinností této změny přestanou být procesy EHS schválení typu, zejména však prvotního EHS ověření v rámci uvádění nových měřidel na evropský trh využitelné, s výjmkou druhů měřidel, u nichž nadále bude tuto činnost umoňovat přechodné ustanovení uvedené v čl. IV zmíněné novely po dobu, dokud bude příslušný certifikát EHS schválení typu ještě platný. Na možnost používání měřidel před touto změnou již uvedených na trh (a do provozu) jakožto měřidel stanovených, či na možnost následného ověřování měřidel již do provozu cestou EHS prvotního ověření uvedených, nemá tato změna právní úpravy vliv.

zpět na začátek

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Těmito opatřeními se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla a metody jejich zkoušení při schvalování typu a při ověřování. Agenda těchto dokumentů je vedena na úřední desce v rámci tohoto webu. Specifický přehled přiřazuje účinná opatření obecné povahy k položkám tzv. druhového seznamu ve vyhlášce stanovující měřidla k povinnému ověřování a schvalování typu, jichž se týkají, obsahuje odkazy na znění těchto opatření ve formátu pdf a uvádí též informaci o datu nabytí účinnosti a vyhlášených tzv. oznámených normách. Dále přehled uvádí, ke kterým opatřením obecné povahy byl vydán prováděcí metrologický postup (ve formě Metrologického předpisu - MP) a v kladném případě jeho číslo. Poslední kategorií informací je seznam úředních značek subjektů, které jsou autorizovány podle § 16 zákona o metrologii k ověřování příslušných stanovených měřidel; podle těchto značek může autorizovaný subjekt identifikovat opatření obecné povahy, které se jeho činnosti týká a mělo by proto mít reflexi v jeho systému managementu. Stránky s účinnými opatřeními obecné povahy jsou zde

zpět na začátek

 

METROLOGICKÉ PŘEDPISY

Metodické pokyny, technické požadavky na měřidla, pracovní postupy a podobně, se závazností zpravidla pro orgány státní metrologie, vydávají ÚNMZ a ČMI. Dále je uveden přehled metrologických předpisů vydávaných ČMI, tedy "MP":

MP 001 (účinnost od 1. 4. 2020) Registrace subjektů opravujících stanovená měřidla a/nebo provádějících jejich montáž; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 002 (účinnost od 1. 10. 2021) Metrologická, technická a personální způsobilost subjektů k ověřování stanovených měřidel. Všeobecné požadavky a prověřování způsobilosti; tento předpis je volně ke stažení zde.
Přílohy (formuláře v DOC) ke stažení: B_Potvrzeni-o-overeni; C_Rozhodnuti-o-zamitnutiD1_Osvedceni-o-prezkouseniD2_Zkusebni-protokol

MP 003 Postupy ČMI jako oznámeného subjektu pro posuzování shody ve smyslu směrnic pro měřidla, tj. směrnice 2014/31/EU a směrnice 2014/32/EU. Požadavky pro uplatnění žádosti o posouzení shody a principy modulů. – verze 04/2016; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 004 Metrologická kontrola hotově baleného zboží označeného symbolem e. Obecné zásady. – verze 09/2012; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 005 Metrologická kontrola hotově baleného zboží označeného symbolem e. Podmínky, metody a postupy provádění metrologických kontrol. – verze 09/2012; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 006 Metrologická kontrola lahví používaných jako odměrné obaly pro HBZ. Obecné zásady a podmínky, metody a postupy provádění metrologických kontrol. – verze 01/2008; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 008 Postup zkoušek při ověřování mostových vah pro silniční vozidla. Metodický postup. – verze 04/2003; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 009 (účinnost od 11. 3. 2020) Přenosné měřicí zařízení pro zjišťování kolových zatížení, zatížení náprav a celkové hmotnosti silničních vozidel pro účely kontroly provozu na pozemních komunikacích. Požadavky na používání. Tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 010 (účinnost od 15. 3. 2023) Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou. Postup pro provádění úředního měření metodou rychlostního pole, objemovou metodou, vážicí metodou, přenosnou měřicí sestavou s průtokoměrem, měrnými přelivy a žlaby. Tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 012 Provádění a vyhodnocování statistických výběrových zkoušek membránových plynoměrů. – verze 01/2016; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 013 Postup provádění a vyhodnocování statistických výběrových zkoušek elektroměrů. – verze 01/2016; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 015 Zkušební zařízení pro plynoměry; zkušební stanice. Metody provádění funkčních zkoušek. – verze 10/2012; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 016 (účinnost od 8. 7. 2019) Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel. Postup zkoušení při ověřování. Tento předpis je volně ke stažení zde.
Přílohy (formuláře v PDF) ke stažení: 
MP 016 P3 Záznam o zkoušce (1. strana)MP 016 P3 Záznam o zkoušce (2. strana)
Přílohy (formuláře v DOC) ke stažení: MP 016 P3 Záznam o zkoušce (1. strana)MP 016 P3 Záznam o zkoušce (2. strana)

MP 017 Přístroje na měření tlaku krve. Postup zkoušení při ověřování. – verze 04/2017; tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 018 (účinnost od 1. 4. 2024) Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena - analogové a digitální. Postup zkoušení při ověřování; tento předpis je volně ke stažení zde.
Přílohy (formuláře v PDF) ke stažení: 
MP 018 P1 Záznam o zkoušceMP 018 P2 Zápis o zkoušceMP 018 P4 Zpráva o kontrole na manipulaciMP 018 P5 Potvrzení o zkopírování dat.
Přílohy (formuláře v DOC) ke stažení: MP 018 P1 Záznam o zkoušce, MP 018 Zápis o zkoušceMP 018 Zpráva o kontrole na manipulaciMP 018 Potvrzení o zkopírování dat

MP 020 činnost od 1. 2. 2018) Metrologická, technická a personální způsobilost subjektů k výkonu úředního měření. Všeobecné požadavky a požadavky na prověřování způsobilosti. Tento předpis je volně ke stažení zde.
Přílohy (formuláře v DOC) ke stažení: B - Doklad o úředním měření

MP 021 činnost od 1. 9. 2018) Měřidla protečeného množství vody. Postup zkoušení při ověřování. Tento předpis je volně ke stažení zde.

MP 025 činnost od 1. 2. 2021) Měřicí převodníky tlaku. Postup zkoušení při ověřování. Tento předpis je volně ke stažení zde.
Přílohy (formuláře v DOC) ke stažení: 4-Záznam o měření
Přílohy (formuláře v PDF) ke stažení: 4-Záznam o měření
 

zpět na začátek

Jako předpisy pro metrologii jsou platné i předpisy vydávané ÚNMZ a starší metrologické předpisy. Jedná o předpisy charakteru MPM, TPM a PNÚ, jejichž seznam naleznete na předchozích odkazech. Tyto metrologické předpisy jsou na prodej v listinné podobě (osobní odběr v sídle ČMI v Brně či zaslání poštou) po objednání na hsvobodova@cmi.cz.  

zpět na začátek