Jste zde

Státní etalony

Soustava státních etalonů ČR je součást infrastruktury ČR (stejně jako například dálniční síť či energetická přenosová soustava) a vychází z aktuálních potřeb hospodářství a dlouhodobé koncepce rozvoje národního metrologického systému, která pravidelně bývá pro víceleté období přijata formou usnesení vlády. Aktuálně v roce 2011 byla usnesením vlády č. 901/2011 schválena koncepce rozvoje NMS ČR na období 2012 – 2016. Soustava státních etalonů je otevřená a mění se, modernizuje a doplňuje podle potřeb ČR, technických a ekonomických možností ČMI a dalších pověřených organizací a dostupných výsledků metrologického výzkumu. Tvoří ji především etalony základních jednotek mezinárodní soustavy jednotek SI a etalony nejdůležitějších odvozených jednotek. U etalonů základních jednotek SI se předpokládá cílově realizace na úrovni etalonů primárních nebo etalonů s nimi srovnatelných co do nejistoty realizace jednotky, u jednotek odvozených taková realizace, která odpovídá technickým potřebám hospodářství ČR.

Plán rozvoje a modernizace jednotlivých státních etalonů je nedílnou částí střednědobých a krátkodobých plánů technického rozvoje Českého metrologického institutu. Na druhou stranu je potřeba otevřeně přiznat, že pouze nejvyspělejší země světa jsou v současné době schopny zajistit soustavu státních etalonů v potřebné kvalitě a šíři pro pokrytí veškerých metrologických potřeb a rozsahů a například ze zemí EU už žádná včetně SRN či Francie nedokáže ať již z ekonomických či technických příčin plné samostatnosti při zajištění primární metrologické návaznosti dosáhnout. Stejně tak v ČR je možné zajistit pokrytí potřeb metrologické návaznosti na primární úrovni pomocí státních etalonů pouze u vybraných pro ekonomiku ČR nejdůležitějších, nejčetnějších či nejstrategičtějších oblastech měření včetně oblastí, kde působí více jak 300 autorizovaných metrologických středisek a více jak 100 akreditovaných kalibračních laboratoří a v řadě dalších měření je metrologická a podnikatelská veřejnost odkázána na nepopulární nutnost zajištění primární návaznosti pomocí zahraničních státních etalonů spojenou v řadě případů s vysokými ekonomickými náklady a logistickými a termínovými problémy. Český metrologický institut si je těchto potíží a komplikací vědom a snaží se v řadě oborů a rozsahů nepokrytých státními etalony ČR zajistit metrologickou návaznost alespoň na sekundární úrovni a maximum kapacit a zdrojů věnovat na vývoj a vznik nových nebo v reakci na změněné potřeby modernizaci stávajících státních etalonů. Ovšem při současné šíři moderních nanotechnologií či biotechnologií je zřejmé, že stejně jako ostatní státy střední velikosti pravděpodobně nikdy nebude schopen zajistit veškerou metrologickou návaznost pomocí vlastních státních etalonů.

Na důležitosti pak získává zapojení do mezinárodní spolupráce a koordinovaného metrologického výzkumu. Z hlediska zajištění metrologické návaznosti je nejdůležitější částí mezinárodní spolupráce v současnosti Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů měření vydávaných národními metrologickými institucemi (CIPM MRA).