Jste zde

Vyhlášené státní etalony ČR

Schvalování státního etalonu a jeho uvedení do používání má přesně stanovená pravidla. Po vypracování kompletní dokumentace potřebné pro schválení a zveřejnění státního etalonu předloží Český metrologický institut dokumentaci a následně ji projedná ve Vědecké radě ČMI za přítomnosti gestora oboru a předkladatele návrhu. V případě kladného doporučení Vědecké rady ČMI předloží návrh odboru metrologie Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a současně navrhne tři oponenty. Samotnou oponenturu státního etalonu organizuje ČMI. Oponentní rada má následující složení:

  • zástupce odboru metrologie ÚNMZ,
  • zástupce příslušné technické komise Rady pro metrologii,
  • zástupce Vědecké rady ČMI,
  • gestor oboru,
  • odborný ředitel pro fundamentální metrologii ČMI,
  • tři nezávislí externí oponenti navržení ČMI a schválení odborem metrologie ÚNMZ.

Výsledkem oponentury je posouzení vědecké a technické úrovně etalonu a v případě kladného výsledku oponentury jeho doporučení ke schválení. ČMI předá výsledky oponentního řízení odboru metrologie ÚNMZ k projednání v Radě pro metrologii a k dalšímu řízení až po předložení návrhu na schválení a zveřejnění státního etalonu předsedovi ÚNMZ. Po schválení státního etalonu předsedou ÚNMZ zveřejní odbor metrologie ve Věstníku ÚNMZ zprávu o schválení etalonu. Pro schválený státní etalon jmenuje statutární zástupce ČMI garanta, který založí a vede autorizovaný deník etalonu.