Jste zde

Systém státních etalonů ČR

Státní etalon můžeme obecně definovat jako etalon přijatý oficiálním rozhodnutím daného státu jako základ pro zabezpečení jednotnosti všech ostatních etalonů příslušné veličiny v státě nebo pro zprostředkování návaznosti na mezinárodní etalony. V České republice je existence státních etalonů zakotvena a definována zákonem č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který definuje, že návazností měřidel se pro účely tohoto zákona rozumí zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel, a že pro příslušný obor měření mají nejvyšší metrologickou kvalitu ve státě státní etalony.

Za tvorbu, rozvoj a udržování státních etalonů odpovídá stát, který tuto činnost zajišťuje podle tohoto zákona. Dle zákona o metrologii státní etalony uchovává Český metrologický institut, ovšem ve vhodných případech je možné využít existujícího potenciálu a znalostí jiné organizaci než ČMI a pověřit ji uchováváním státních etalonů ČR, přičemž Český metrologický institut koordinuje budování a rozvoj státních etalonů a jejich uchovávání. Zákon dále stanovuje, že státní etalony v ČR schvaluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ), který též stanoví způsob jejich tvorby, uchovávání a používání. Je možné konstatovat, že systém zajištění státních etalonů je v České republice plně funkční a obdobný jako v evropských zemích a dalších vyspělých státech světa.