Jste zde

Vyhlášení návrhů opatření obecné povahy

Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 j) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájil z moci úřední správní řízení dle § 46 správního řádu ve věci níže zmíněných opatření obecné povahy. Na tuto elektronickou úřední desku ČMI byly umístěny k připomínkám opatření obecné povahy, vydané pro účel schvalování typu a ověřování následujících druhů stanovených měřidel. Pokud je některý ze zmíněných procesů řešen jinou legislativou (například posouzením shody dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, resp. nařízení vlády transponující evropské směrnice MID a NAWID), nebo je irelevantní (následné ověřování v případě stanoveného měřidla, které má dobu platnosti ověření bez omezení), opatření obecné povahy jej neřeší. Návrhy se zveřejňují formou veřejné vyhlášky, která obsahuje mimo jiné poučení o možnosti, termínu a způsobu uplatnění připomínek či námitek. Na této části úřední desky jsou vyvěšeny veřejné vyhlášky, kterými se vyhlašují návrhy opatření obecné povahy v případě těchto druhů stanovených měřidel:

0111-OOP-C090-18

Snímače průtoku plynu s dýzou (položka 1.3.11 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C091-18

Snímače průtoku plynu s Venturiho trubicí (položka 1.3.11 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C092-18

Snímače průtoku nosného média s dýzou (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C093-18

Snímače průtoku nosného média s Venturiho trubicí (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C096-18

Měřická pásma (položka 1.1.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C097-18

Měřidla objemové aktivity 222Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů (položka 8.4 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C099-19

Výčepní nádoby (položka 1.3.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C042-19

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – analogové tachografy (položka 2.2.2 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C062-19

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – digitální tachografy (položka 62.2.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C098-19

Butyrometry (položka 1.3.7 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C088-18

Měřicí transformátory proudu (položka 4.1.4 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)