You are here

Vyhlášení návrhů opatření obecné povahy

Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 j) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájil z moci úřední správní řízení dle § 46 správního řádu ve věci níže zmíněných opatření obecné povahy. Na tuto elektronickou úřední desku ČMI byly umístěny k připomínkám opatření obecné povahy, vydané pro účel schvalování typu a ověřování následujících druhů stanovených měřidel. Pokud je některý ze zmíněných procesů řešen jinou legislativou (například posouzením shody dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, resp. nařízení vlády transponující evropské směrnice MID a NAWID), nebo je irelevantní (následné ověřování v případě stanoveného měřidla, které má dobu platnosti ověření bez omezení), opatření obecné povahy jej neřeší. Návrhy se zveřejňují formou veřejné vyhlášky, která obsahuje mimo jiné poučení o možnosti, termínu a způsobu uplatnění připomínek či námitek. Na této části úřední desky jsou vyvěšeny veřejné vyhlášky, kterými se vyhlašují návrhy opatření obecné povahy v případě těchto druhů stanovených měřidel:

 

aktuálně žádné