Jste zde

Vyžádání informace o povolení používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením

01.       Identifikační kód

02.       Kód situace „potřebuji si vyřídit“

            není určen

            není určen

03.       Pojmenování situace „potřebuji si vyřídit“, problému, který se řeší níže uvedeným postupem

Žádost o informaci o povolení používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením

04.            Základní informace týkající se povolení používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, opravňuje ČMI povolit krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením s omezením této doby (§ 14 odst. 2 písm. b).

Toto opatření má umožnit krátkodobé používání stanoveného měřidla de facto bez platného ověření, a to proto, aby byla umožněna nezbytná objektivně nutná činnost uživatele (čerpací stanice, maloobchod apod.), avšak při splnění stanovených podmínek. Základními podmínkami je, aby opravu provedl subjekt platně pro příslušnou činnost registrovaný podle § 19 zákona o metrologii, aby měřidlo zajistil proti nežádoucí manipulaci s jeho metrologickými a technickými parametry na místech určených pro úřední značky svými značkami (které mu byly přiděleny v rámci registrace) a aby provedl příslušné záznamy a označení ve smyslu podmínek registrace.

Takto označené a zabezpečené stanovené měřidlo lze používat k předmětným účelům do okamžiku jeho řádného ověření, nejdéle však po dobu stanovenou ČMI. Obecně a dlouhodobě je tato doba stanovena u výdejních stojanů na pohonné hmoty, vah a taxametrů vozidel taxislužby v délce 30 kalendářních dnů ode dne ukončení opravy (nebo údržby v rámci servisu). U ostatních druhů stanovených měřidel je v případě žádosti vydáváno individuální rozhodnutí ČMI.

05.            Kdo je oprávněn v této věci jednat (uplatnit požadavek na toto prvotní ověření)

Žádat o povolení krátkodobě používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením není třeba v případě, kdy má být tato doba max. 30 kalendářních dnů u výdejních stojanů na pohonné hmoty, vah a taxametrů. V ostatních případech uplatňuje tuto žádost uživatel stanoveného měřidla nebo jím zmocněný subjekt.

06.            Podmínky a postup povolování

Pokud nejde o dlouhodobě platné povolení, jsou řešeny podmínky, za jakých se povolování udělí, individuálně.

Postup při povolení krátkodobě používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením se řídí interními předpisy ČMI.

07.            Zahájení – podání žádosti

Žádost o povolení krátkodobě používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením uplatní uživatel nebo jím zmocněný zástupce u ČMI.

Datum podání žádosti je den, kdy ji od žadatele obdržel sekretariát generálního ředitele ČMI.

V žádosti je třeba jednoznačně specifikovat měřidlo, účel, místo a podmínky jeho používání, požadovanou lhůtu platnosti povolení a odůvodnění.

08.            Na koho se můžete obrátit

Obraťte se na ČMI, úsek legální metrologie, Ing. František Staněk, Ph.D., e-mail fstanek@cmi.cz .

09.            Jakým způsobem a kde lze podat žádost

Žádost o povolení krátkodobě používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením uplatní žadatel u ČMI písemně poštou. Žádost nemá stanovenou závaznou jednotnou formu, podává se však výhradně písemně.

Zasílací adresa žádosti:

Český metrologický institut

Okružní 31

638 00 Brno

10.            Jaké doklady musíte mít s sebou

K podání žádosti je potřeba předkládat doklady, které uzná žadatel za vhodné podpůrné důkazy pro svou žádost.

11.            Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12.            Poplatky a způsob jejich úhrady

Cena za ověření stanoveného měřidla je určena ceníkem metrologických výkonů.

13.            Lhůty pro vyřízení žádosti

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení krátkodobě používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením se ve smyslu § 24, odst. 1 zákona o metrologii řídí správním řádem a činí  30, resp. 60 dnů ode dne podání žádosti.

Pokud nemůže ČMI ve stanovené lhůtě rozhodnout, uvědomí účastníka řízení o této skutečnosti s uvedením důvodu a stanoví náhradní lhůtu podle § 25, odst. 2 zákona.

14.            Další (dotčení) účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15.            Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Nejsou požadovány.

16.            Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost nelze uplatnit elektronickou poštou.

17.            Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

18.            Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19.            Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení krátkodobě používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením se lze odvolat v rámci správního řízení cestou ČMI k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Odvolání je podáno dnem, kdy je sekretariát generálního ředitele ČMI obdržel.

20.            Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že je stanovené měřidlo používáno k příslušnému účelu bez platného ověření a bez toho, že by bylo platné povolení ČMI krátkodobě používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením, může být uplatněna pokuta ve výši do 1 mil. Kč, kterou může uživateli uložit Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 23 zákona o metrologii.

21.            Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jsou součástí rubriky časté dotazy.

22.            Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

Ing. František Staněk, Ph.D., e-mail fstanek@cmi.cz

23.            Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky metrologické legislativy v rámci tohoto webu ČMI.

24.            Související problematika

Ověřování stanovených měřidel.

25.            Za správnost návodu odpovídá útvar

26.             Za správnost návodu odpovídá

Úsek legální metrologie

František Staněk

27.            Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2015

28.            Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.1.2015

29.            Datum konce platnosti návodu

nestanoveno

30.            Případná upřesnění a poznámky

Nejsou.

 

*** Popis postupu řešení problému/situace, který ČMI v uvedeném případě dodržuje, uveřejňujeme přesně tak, jak předepisuje vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.