Jste zde

Vyhlášení konečných znění

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny veřejné vyhlášky, kterými se vyhlašují opatření obecné povahy v případě těchto druhů stanovených měřidel:

0111-OOP-C058-16

Obilní zkoušeče (položka 2.1.6 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C059-16

Osobní zvukové expozimetry (položka 6.1.5 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C064-16

Audiometry tónové (položka 6.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C065-16

Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu (položka 1.3.6 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C066-16

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda – stacionární měřicí systémy s výjimkou výdejních stojanů (položka 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C067-16

Přepravní tanky na kapaliny (položka 1.3.5 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C068-17

Vibrační převodníky relativní hustoty plynů průtočného typu (položka 1.3.11 písm. g) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C069-16

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda a než zkapalněných plynů (dynamické měřicí systémy na kapaliny jiné než voda umístěné na vozidlech a na cisternových vozidlech) (položka 1.3.12 a 1.3.13 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C070-18

Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy (položka 2.4.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C071-18

Vlhkoměry na obiloviny a olejniny (položka 7.3.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C072-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikaci radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C077-16

Spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů – spektrometry záření alfa a gama (položka 8.1, 8.6, 8.8 a 8.10 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C078-16

Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – elektronické osobní dozimetry pro měření záření gama a X (položka 8.5, 8.7 a 8.8 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C079-16

Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla povrchové kontaminace (položka 8.7 a 8.8 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C080-16

Instalovaná měřidla, varovné sestavy a monitory dozimetrických veličin záření gama a X o energiích od 50 keV do 1,5 MeV (položka 8.7, 8.8 a 8.11 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C081-16

Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla dozimetrických veličin záření gama a X používaná pro účely radiační ochrany (položka 8.7, 8.8 a 8.11 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C085-16

Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel (položka 2.1.5 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C086-16

Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení na nápravu u silničních vozidel (položka 2.1.5 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)