Jste zde

Prvotní ověření individuálně dovezeného stanoveného měřidla

01.       Identifikační kód

02.       Kód situace „potřebuji si vyřídit“

            není určen

            není určen

03.       Pojmenování situace „potřebuji si vyřídit“, problému, který se řeší níže uvedeným postupem

Prvotní ověření individuálně dovezeného stanoveného měřidla

04.       Základní informace týkající se prvotního ověřování individuálně dovezeného stanoveného měřidla

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v případě individuálního dovozu stanoveného měřidla povinnost zajistit si prvotní ověření, pokud nebylo zajištěno dovozcem nebo zahraničním výrobcem (§ 10 odst. 2).

Stanovená měřidla je možno k danému účelu používat pouze s platným ověřením.

05.       Kdo je oprávněn v této věci jednat (uplatnit požadavek na toto prvotní ověření)

Žádat o prvotní ověření stanoveného měřidla uživatel, resp. dovozce či zahraniční výrobce.

06.       Podmínky a postup ověřování individuálně dovezeného stanoveného měřidla

Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Stanovená měřidla ověřují ČMI a subjekty autorizované jako metrologická střediska – AMS (v rozsahu konkrétní autorizace).

Některé druhy stanovených měřidel jsou ověřovány v místě jejich instalace a používání, některé je třeba k ověření dodat do laboratoře ČMI či do AMS.

Ověřit lze měřidlo, které má stanovené metrologické a technické vlastnosti (a v některých případech byl schválen jeho typ). Na ověřené měřidlo je umístěna úřední značka nebo je vydán ověřovací list nebo je provedeno obojí.

Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo příslušnou vyhláškou k zákonu o metrologii.

Žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.

07.       Zahájení – podání žádosti

Žádost o prvotní ověření individuálně dovezeného stanoveného měřidla uplatní uživatel, resp. dovozce či zahraniční výrobce u ČMI nebo AMS. Žádost nemá stanovenou závaznou jednotnou formu.

Datum podání žádosti je den, kdy ji od žadatele obdržel sekretariát VOJ ČMI nebo sekretariát generálního ředitele ČMI v případě uplatnění žádosti na tomto místě.

08.       Na koho se můžete obrátit

Obraťte se na ČMI nebo AMS (některé druhy stanovených měřidle ověřují jen některá AMS a nikoli ČMI např. vodoměry, elektroměry). V případě ČMI uplatní žadatel žádost u příslušného regionálního pracoviště ČMI.

09.       Jakým způsobem a kde lze podat žádost

Žádost o prvotní ověření individuálně dovezeného stanoveného měřidla uplatní žadatel u ČMI písemně poštou, faxem nebo e-mailem.

Adresy příslušných pracovišť ČMI ve vazbě na požadavek a druh měřidla jsou k dispozici na tomto webu.

10.       Jaké doklady musíte mít s sebou

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.

11.       Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12.       Poplatky a způsob jejich úhrady

Cena za ověření stanoveného měřidla je určena ceníkem metrologických výkonů.

13.       Lhůty pro vyřízení žádosti o prvotní ověření individuálně dovezeného stanoveného měřidla

Lhůty pro ověření stanoveného měřidla činí podle § 25, odst. 1 zákona o metrologii 60 dnů od předložení měřidla.

Pokud nemůže ČMI ve stanovené lhůtě rozhodnout, uvědomí účastníka řízení o této skutečnosti s uvedením důvodu a stanoví náhradní lhůtu podle § 25, odst. 2 zákona.

14.       Další (dotčení) účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15.       Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

V případě potřeby součinnost při ověřování, zejména např. organizačním zajištěním podmínek pro ověření měřidla, umožněním vstupu do provozních prostor a přístupu ke stanovenému měřidlu, poskytnutím technické dokumentace měřidla apod.

16.       Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost lze uplatnit e-mailem.

17.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

18.       Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhlášky k zákonu o metrologii, opatření obecné povahy; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí ověření stanoveného měřidla se lze odvolat v rámci správního řízení, které metrologický orgán pro tento účel ve smyslu § 24 zákona o metrologii zahajuje. Odvolání v případě, kdy požadavek na ověření byl uplatněn u ČMI se podává cestou ČMI k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Odvolání je podáno dnem, kdy je sekretariát generálního ředitele ČMI obdržel.

20.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta ve výši do 1 mil. Kč, kterou může povinnému subjektu uložit Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 23 zákona o metrologii.

21.       Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jsou součástí rubriky časté dotazy.

22.       Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

Pracoviště ČMI ve smyslu odborné a územní působnosti dle tohoto webu.

23.       Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky metrologické legislativy a služeb ČMI v rámci tohoto webu ČMI.

24.       Související problematika

Schvalování typů stanovených měřidel; následné ověřování stanovených měřidel.

 

25.        Za správnost návodu odpovídá útvar

26.       Za správnost návodu odpovídá

Úsek legální metrologie

František Staněk

27.       Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2015

28.       Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.1.2015

29.       Datum konce platnosti návodu

nestanoveno

30.       Případná upřesnění a poznámky

Nejsou.

 

***

Popis postupu řešení problému/situace, který ČMI v uvedeném případě dodržuje, uveřejňujeme přesně tak, jak předepisuje vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.