Jste zde

Výzkum související s Mezinárodním tíhovým systémem

Název projektu: Výzkum související s Mezinárodním tíhovým systémem

Program projektu: INTER - EXCELLENCE

Kód projektu: LTT19008

Poskytovatel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Implementace projektu: 1.1.2019 - 31.1.2023

Odpovědný řešitel projektu: Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Petr Křen

Účastníci projektu mimo ČMI: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Manažerské shrnutí projektu: Cílem podprogramu Inter-Transfer je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím podpory zapojení českých vědců do špičkových mezinárodních výzkumných týmů. Domníváme se, že služby Mezinárodní asociace geodézie (IAG) tento předpoklad splňují. Služby BGI a IGETS sdružují špičkové vědce v oblasti terestrické gravimetrie za účelem řešení aktuálních otázek v dané oblasti a generování takových výstupů a nových poznatků, které mají svůj význam a využití v geovědních i jiných oborech. Česká republika je v IAG aktivní v mnoha oblastech. Řešitel projektu je v oblasti terestrické gravimetrie členem dvou pracovních skupin a poradcem v subkomisi 2.1. Možnosti rozvinutí hlubší spolupráce tedy nic nebrání. V rámci tohoto projektu by také pokračovala spolupráce VÚGTK, v.v.i. s ČMI, která byla rozvinuta v rámci grantového projektu GAČR č. 16-14105S. Podařilo se realizovat výzkum v oblasti absolutní gravimetrie, který lze označit za zásadní v horizontu posledních 20 let. Byly rozpracovány a popsány některé fyzikální vlivy a procesy, které reálně zpřesnili výsledky měření o 30 %. V rámci navrženého projektu by se jednak mohlo pokračovat v započaté spolupráci a jednak by se výsledky výzkumu efektivněji prosazovali na mezinárodní scénu a to prostřednictvím služeb IAG. Načasování se jeví ideální, aktuální je tvorba nového tíhového systému, potřeba zpřesnění tíhových měření pro implementaci v GGOS a porovnání různých technologií měření (laserová a atomová interferometrie). Nabízí se možnost zhodnocení prvotřídních zkušeností a výsledků českého týmu a rozšíření mezinárodní spolupráce. Cílem podprogramu je i upevnění pozice české vědy na mezinárodním fóru. Domníváme se, že kromě intenzivního zapojení do služeb IAG bude tento cíl naplněn i formou publikací nových poznatků v impaktovaných periodikách. Již zmíněný grantový projekt ukázal, že dané téma lze dobře prezentovat v periodicích jako Journal of Geodesy nebo Metrologia. Zapojení mezinárodního partnera, pouze zvýší tyto možnosti a zároveň pomůže i citovanosti výzkumu.