Jste zde

Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

01.       Identifikační kód

02.       Kód situace „potřebuji si vyřídit“

            není určen

            není určen

03.       Pojmenování situace Potřebuji si vyřídit, problému, který se řeší níže uvedeným postupem

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

04.     Základní informace týkající se poskytování a zveřejňování informací

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také "InfZ"), stanovuje Českému metrologickému institutu (dále také "ČMI") povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací není počítačový program.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

05.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.

06.    Podmínky a postup pro poskytování a zveřejňování informací

Žádosti o poskytování a zveřejňování informací ČMI jsou v ČMI, ve vazbě na regionální členění, vyřizovány příslušnou vnitřní organizační jednotkou ČMI (dále jen VOJ ČMI). Nesouhlasí-li žadatel se způsobem vyřízení žádosti, předloží ji k rozhodnutí generálnímu řediteli ČMI.

Žádosti není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.

07.    Na koho se můžete obrátit

Obraťte se na příslušný sekretariát VOJ ČMI, k jehož působnosti se žádost o informaci vztahuje.

08.    Jakým způsobem a kde lze podat žádost

Žádost o poskytnutí informace musí být buď podána ústně na sekretariátu příslušné VOJ ČMI, v elektronické podobě na adresu info@cmi.cz  nebo musí být zaslána písemně na adresu příslušné VOJ ČMI (podle toho, k působnosti které VOJ ČMI se žádost o informaci vztahuje).

Adresy VOJ ČMI jsou k dispozici na dalších stránkách, například na stránkách jednotlivých vnitřních organizačních jednotek, nebo v  organizačním schématu institutu

Datem podání žádosti je den, kdy žádost od žadatele obdržel sekretariát VOJ ČMI nebo sekretariát generálního ředitele ČMI v případě uplatnění žádosti na tomto místě.

09.    Jaké náležitosti musí žádost splňovat?

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena ČMI (příslušné VOJ ČMI nebo generálnímu ředitelství ČMI), a že se žadatel domáhá poskytnutí informace dle InfZ. Fyzická osoba v žádosti dále uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště, a adresu pro doručování (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště). Právnická osoba v žádosti uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování (liší-li se od adresy sídla). Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny ČMI (info@cmi.cz).

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, nelze ji posuzovat jako žádost o poskytnutí informace ve smyslu InfZ.

10.    Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

11.    Poplatky a způsob jejich úhrady

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Podle InfZ jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Je také možné žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Výše úhrady se řídí sazebníkem úhrad nákladů za poskytování informací zpracovaným vždy pro příslušné účetní období v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb.

K níže uvedeným cenám bude v souladu s zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, připočtena DPH.

Sazebník úhrad:

a)  výše nákladů na pořízení kopií

·                   1 strana A4 kopie / 2,- Kč

·                   1 strana A4 skenování / 3,- Kč

b)   technické nosiče dat

·                   1 ks CD / 12,- Kč

·                   1 ks disketa / 9,- Kč

c)  náklady na odeslání informace

Obálka:

·                   balné 5,- Kč

·                   poštovné - výše dle sazby provozovatele poštovních služeb

Balík:

·                   balné 15,- Kč

·                   poštovné - výše dle sazby provozovatele poštovních služeb

d)  vyhledání mimořádně rozsáhlé informace

·                   1 hodina / 568,- Kč

e) licenční odměna

·        výše požadované licenční odměny nesmí přesáhnout výdaje na vyhledání a předání poskytované informace, s výjimkou případů, kdy je ČMI sám oprávněn poskytovat informace na základě licence a za toto poskytování odvádí autorovi odměnu

12.    Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Vedoucí VOJ ČMI, příp. generální ředitel ČMI zajistí poskytnutí požadované informace nejpozději do 15 dnů od přijetí nebo doplnění žádosti, a to dle jejího obsahu, zejména:

a) sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě,

b) poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,

c) poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,

d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,

e) nasdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo

f) umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiný způsobem.

Pokud požadovaný způsob poskytnutí informace není možný nebo pokud by pro ČMI představoval nepřiměřenou zátěž, bude informace poskytnuta jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů prodloužit, a to nejvýše o 10 dnů, jestliže je nutno vyžádat další informace, případně konzultace od jiné VOJ ČMI nebo jiného právního subjektu, nebo u žádosti o velké množství odlišných informací.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti podle zákona, vyzve pracoviště evidující žádost žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Pokud tak žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy neučiní, vedoucí VOJ ČMI, příp. generální ředitel ČMI žádost odloží.

V případě nesrozumitelnosti žádosti, kdy není jasné, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, pracoviště evidující žádost vyzve žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti k upřesnění žádosti. Pokud ji žadatel do 30 dnů ode den doručení výzvy neupřesní, rozhodne vedoucí VOJ ČMI, příp. generální ředitel ČMI o odmítnutí žádosti.

Vedoucí VOJ ČMI, příp. generální ředitel ČMI v případě, kdy se požadované informace nevztahují k působnosti ČMI, žádost odloží, a tuto odůvodněnou skutečnost do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělí žadateli.

Do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost vedoucí VOJ ČMI, příp. generální ředitel ČMI zajistí zveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna, se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Vedoucí VOJ ČMI je povinen, pokud žádosti byť jen částečně nevyhoví, vydat o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

13.    Další (dotčení) účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

14.    Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány?

Další činnosti nejsou stanoveny.

15.    Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost o poskytnutí informace v elektronické podobě zasílejte na elektronickou adresu: info@cmi.cz

16.    Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.    Jaké jsou související předpisy

Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

18.    Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ČMI, který do 15 dnů předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, tedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále také ÚNMZ").

Proti rozhodnutí o odvolání je mozné podat do 2 měsíců od jeho doručení správní žalobu ke správnímu soudu. Dojde-li soud k závěru, že nebyly dány žádné důvody k odmítnutí žádosti, rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí o odmítnutí žádosti zruší a nařídí povinnému subjektu, aby požadované informace poskytl.

Nesouhlasí-li žadatel se způsobem vyřízení své žádosti odkazem na zveřejněnou informaci, nebyla-li mu ve stanovených lhůtách poskytnuta informace či předložena konečná licenční nabídka, nebo nesouhlasí-li s výší úhrady či odměny požadované v souvislosti s poskytnutím informace, může do 30 dní od doručení sdělení podle zákona nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, podat u ČMI stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost se podává ústně nebo písemně pracovišti, které o žádosti rozhodovalo. Pokud není ústně podaná stížnost ihned vyřízena, sepíše o ní osoba, která ji přijímá, písemný záznam. O vyřízení stížnosti rozhoduje generální ředitel ČMI.

ČMI může ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, této zcela vyhovět tak, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Jinak ve stejné lhůtě předloží stížnost spolu se spisovým materiálem ÚNMZ, který o stížnosti rozhodne.

19.    Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

20.    Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

21.    Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

Mgr. Jan Statečný, jstatecny@cmi.cz

22.    Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

23.    Související problematika

 

24.        Za správnost návodu odpovídá útvar

25.       Za správnost návodu odpovídá

Referát právní

Mgr. Jan Statečný

26.       Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 12. 2016

27.       Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

13. 12. 2016

28.       Datum konce platnosti návodu

nestanoveno

29.  Případná upřesnění a poznámky

 K službám, které ČMI poskytuje, viz hlavní stránka webu.

 

*** Popis postupu řešení problému / situace, který ČMI v uvedeném případě dodržuje, uveřejňujeme přesně tak, jak předepisuje vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.