Jste zde

Ceník

CENY METROLOGICKÝCH VÝKONŮ ČMI

Ceny metrologických výkonů ČMI jsou stanoveny na základě zásad cenové politiky ČMI a charakteru příslušného výkonu a podmínek jeho realizace, zejména nákladů na straně ČMI s jejich realizací spojených. Principy tvorby a aplikace cen jsou obsahem následujícího komentáře.

V případě, kdy cena za metrologický výkon, který je předmětem Vašeho zájmu o služby ČMI, není obsahem ceníku metrologických výkonů ČMI, neváhejte se, prosím, se žádostí o informaci o ceně obrátit na pracoviště ČMI, které příslušný výkon bude realizovat, a to s využitím filtru metrologických výkonů - ověřování nebo kalibrace, popřípadě využijte přímo Referát ČMI pro marketing a informace – kontakt pnovacek@cmi.cz – který Vám zpracování cenové nabídky zajistí. 

 

KOMENTÁŘ VŠEOBECNÉHO CENÍKU METROLOGICKÝCH VÝKONŮ ČMI 

I. PŘEDPISOVÁ ČÁST

Metrologickými výkony jsou všechny činnosti poskytované Českým metrologickým institutem, které jsou uvedené v jeho zřizovací listině. Jedná se o činnosti stanovené zákonem  č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a upravené vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.

Tvorba cen metrologických výkonů ČMI reflektuje principy zákona 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 450/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty účinným od 1.5.2004, se Český metrologický institut stal osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty, a to u činností, které naplňují znaky ekonomických činností upravené v § 5 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. U těchto činností k cenám účtovaným za provedené metrologické výkony účtuje DPH a vystavuje daňový doklad v souladu s § 26 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.

II. KLASIFIKACE METROLOGICKÝCH VÝKONŮ

Metrologické výkony jsou v ceníku ČMI uspořádány podle jednotlivých druhů a jsou označeny interními čísly s přiřazením příslušného znaku "Standardní klasifikace produkce" (SKP), kterou stanoví Český statistický úřad, podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. 

III. VŠEOBECNÁ ČÁST

Cenami metrologických výkonů, které jsou uvedeny v tomto ceníku, se rozumí ceny za metrologické činnosti prováděné ČMI v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy a příslušnými metrologickými předpisy, kterými jsou stanoveny metrologické a technické požadavky a interními vnitřními organizačními normami.

IV. ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ

Metrologické výkony se účtují podle tohoto ceníku metrologických výkonů ČMI buď sazbou za jednotku nebo za hodinu.

Cenou za ověření konkrétního stanoveného měřidla, či za jiný výkon ČMI v oblasti metrologie se rozumí cena za metrologický výkon provedený standardním postupem v rozsahu stanoveném příslušným metrologickým nebo metodickým předpisem.

Pokud nelze provést výkon standardním způsobem a zejména v normovaném čase pro překážku z viny žadatele (nebo jeho dodavatele), účtuje se výkon podle ceníkové položky s připočtením ceny za dobu prostoje zaměstnance (zaměstnanců) ČMI v hodinové sazbě.

V případě provedení nadstandardního výkonu, v rozsahu podle speciálního požadavku žadatele, se metrologický výkon účtuje na základě doby nezbytně nutné k realizaci nadstandardních požadavků v hodinové sazbě.   

V případě, kdy rozsah metrologického výkonu je nižší než standardní (např. zkrácené zkoušky, nedokončené zkoušky z důvodu nevyhovujících parametrů nebo nesprávné funkce měřidla), se výkon účtuje hodinovou sazbou podle doby vynaložené na uskutečněné činnosti ČMI. 

Pokud nelze z objektivních důvodů použít ceníkovou položku specifikující cenu metrologického výkonu za jednotku, jsou ceny stanovovány na základě hodinové sazby příslušného útvaru ČMI, které výkon bude realizovat či realizovalo, a doby skutečně spotřebované pro metrologický výkon. Informaci o konkrétní hodinové sazbě útvaru, předpokládané době pro realizaci metrologického výkonu a z nich odvozené předpokládané ceně za metrologický výkon, Vám sdělí metrolog příslušného střediska v etapě Vašeho jednání s ČMI o ceně za příslušný metrologický výkon.

V. ZÁVAZNOST CENÍKU

Ceník je závazný pro sjednávání cen a účtování metrologických výkonů provedených Českým metrologickým institutem pro všechny subjekty.

VI. ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Ceník metrologických výkonů ČMI pro rok 2018 má platnost a účinnost od 1. 1. 2018 a nahrazuje ceník ČMI užívaný pro metrologické výkony uskutečněné do 31. 12. 2017.

 

RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI

Ing. František Staněk, Ph.D., odborný ředitel pro legální metrologii

Ondřej Kebrle BBA, MSc. odborný ředitel pro ekonomiku

                                                                            

V Brně 30. 11. 2017

 

Soubory ke stažení: