Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 

NOVINKY

 

Technický a hospodářský rozvoj kladou na metrologickou službu stále nové nároky. Cílem této  části  stránky je informovat veřejnost o nových  službách, směrech vývoje, o nových technických možnostech institutu, ale poskytnout i jiné významné informace.

Informace o mnoha novinkách najdete podle odkazů uvedených níže. Starší příspěvky, ještě stále zajímavé, jsou uvedeny v  archivu článků

 

 

I metrologové mají občas zdravotní problémy a zdravotníci problémy metrologické. Proto by metrologům ve zdravotnictví mohl být ku prospěchu zdroj informací - problémy, diskuze a stanoviska, které se odehrály mezi ČMI a zdravotnickými zařízeními v posledních pěti létech. Stále častěji v ČMI zjišťujeme, že se dotazy opakují a že tedy metrolog jedné nemocnice řeší něco, co se již řešilo v zařízení jiném. Ku prospěchu metrologů v této velmi důležité a nelehké oblasti terénní metrologie dáváme tuto komunikaci takto sumarizovánu a vyfiltrovánu k využití.

Vloženo 28.května 2014

 

S účinností od 1. ledna 2014 stanovuje legální způsoby rozúčtování nákladů na služby (tzv. plnění) spojené s používáním bytů a nebytových prostorů v domech s byty, včetně dodávky studené vody, teplé vody a tepla, zákon č. 67/2013 Sb., a to v § 5 (dodávka vody) a § 6 (dodávka tepla a centralizovaně poskytované teplé vody). Podle § 5 ujedná poskytovatel služeb rozúčtování s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Nedojde-li k ujednání nebo rozhodnutí družstva, anebo SVJ, rozúčtují se náklady na dodávku vody v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody podle směrných čísel roční potřeby vody stanovených ve smyslu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., v platném znění. Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u SVJ ujednáním všech vlastníků jednotek. Nedojde-li v tomto případě k ujednání, rozúčtují se náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. , kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Vloženo 9.prosince 2013

 

POZOR ? ZÁSADNÍ ZMĚNA

 

Stále se diskutuje o zákazu či omezení ze strany Evropské komise používat měřidla pracující se rtutí, jako jsou třeba skleněné rtuťové lékařské a zvěrolékařské teploměry, nebo třeba krevní tonometry, které jsou za určitých okolností (viz § 3 odst. 3 zákona o metrologii) stanovenými měřidly. Dosti podrobnou informaci v této věci naleznete ve speciálním souboru . (Obnovená verze zveřejněna: 29. listopadu 2013)

Při rozúčtování nákladů na dodanou vodu či teplo v bytovém domě podle údajů bytových vodoměrů či měřidel tepla (kalorimetrů) vlastníkům bytových jednotek jsou tato tzv. podružná měřidla stanovenými měřidly, neboť se jedná o měřidla uvedená ve vyhlášce č. 345/2002 Sb., v platném znění, a o tzv. závazkový vztah právnické osoby a vlastníka bytové jednotky ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Odpovědnost za to, že bylo pro tento vztah použito měřidlo splňující požadavky právní úpravy metrologie (tedy s platným ověřením či v případě nového vodoměru s posouzením shody), nese ten, kdo je v rámci závazkového vztahu účtujícím. Ten je totiž faktickým uživatelem stanoveného měřidla, neboť ten užil jeho indikace. Tato odpovědnost nemá naprosto nic společného s tím, zda například SVJ je či není vlastníkem měřidla (je dobré vzít na vědomí, že zákon o metrologii vůbec pojem vlastník měřidla vůbec nezná). Jestliže by tedy existoval např. ?účetní doklad? jakéhokoli charakteru, jehož vystavovatelem by bylo například SVJ a na základě kterého by měl vlastník bytové jednotky za vodu či teplo zaplatit, a v tomto dokladu by byla k úplatě částka, pro jejíž stanovení byl použit údaj vodoměru či měřidla tepla, je SVJ jakožto subjekt uživatelem příslušného stanoveného měřidla a nese odpovědnost za to, že stanovené měřidlo bude platně ověřeno. Podle § 18 písm. a) zákona o metrologii má v tomto případě SVJ kromě odpovědnosti za zajištění předkládání měřidel k ověření (resp. v případě vodoměrů či měřidel tepla použití ?výměnného způsobu?) i povinnost vést evidenci stanovených měřidel. Výše zmíněná odpovědnost SVJ jako uživatele stanovených měřidel nemá též nic společného s tím, kdo nakonec ověření, resp. výměnu měřidla zaplatí.

Těžko se zamýšlet nad tím, kde se vzala myšlenka, která se však v tomto období šíří jako epidemie, že odpovědnost za ověření měřidla nese vlastník bytové jednotky, protože tato jednotka a tedy i podružný vodoměr či měřidlo tepla jsou jeho majetkem. Tato domněnka je, pokud se jedná o povinnosti ke stanoveným měřidlům dle zákona o metrologii, zcela mylná.

Též s ohledem na různé ?vynálezy? v této věci v praxi je třeba upozornit, že nelze se usnést na tom, že pro nějaký subjekt právní úprava neplatí, resp. nelze se takto usnést právoplatně. Vrcholný orgán či valná hromada SVJ se tak nemůže usnést, že pro ni povinnost ověřovat (bytová) stanovená měřidla podle zákona o metrologii neplatí; pokud se tak usnese, je to usnesení neplatné. Může se pouze zabývat rozhodováním o tom, zda náklady na vodu či teplo v bytovém domě se budou rozúčtovávat podle indikací bytových měřidel, nebo budou rozpočítávány jiným dovoleným způsobem.

Může se stát, což je potvrzeno praxí, že SVJ při snaze o naplnění svojí výše zmíněné povinnosti narazí na odpor vlastníka bytové jednotky umožnit vstup a/nebo ?nechat si líbit? manipulaci s ?jeho? vodoměrem či měřidlem tepla. Právo na zpřístupnění stanoveného měřidla pro účely rozúčtování nákladů či zajišťování ověření stanoveného měřidla je problém, který právní úprava metrologie neřeší a řešit nemůže. Dalo by se však předpokládat, že existuje právní rámec, který vlastníkovi bytové jednotky stanovuje, jaká jsou jeho práva a povinnosti ve vztahu k ?okolí?, tedy především ostatním vlastníkům bytových jednotek v domě, k SVJ, správci domu apod. a zřejmě v takovém rámci by mělo být ošetřeno i právo na dostupnost bytových měřidel.

                                                                                                                  Vloženo 27.11 2013

 

V případě pochybností o správnosti měření stanoveného měřidla má právo si poškozená strana vyžádat jeho přezkoušení (ověření podle § 11 odst. 4 zákona o metrologii). Zákon jí též dává právo na vydání osvědčení o výsledku. Toto ověřování zpochybněných měřidel provádí v drtivé většině případů autorizovaná metrologická střediska, jejichž systém managementu musí odpovídat předpisu MP 002. Tento předpis v příloze A1 v čl. 2.10.5 písm. b) de facto zezávazňuje požadavek, aby v případě zjištění, že přezkušované měřidlo nesplňuje stanovené požadavky, byl vždy k osvědčení o výsledku připojen dokument, který jasně specifikuje, v čem neshoda s požadavky konkrétně spočívala. Cílem tohoto ustanovení je právě to, aby se metrologické středisko neomezilo na pouhé konstatování neshodného stavu přezkušovaného měřidla, nýbrž aby v takovém případě (povinně) doložilo žadateli i přesný důvod toho, v čem neshoda spočívá, neboť ten může být klíčový pro další jednání mezi stranami dotčenými měřením. Rozhodně se tedy jedná o nástroj ve prospěch spotřebitelů. V poslední době se objevila tvrzení, že tento předpis zakazuje, aby byly takto detailní výsledky přezkoušení, zejména skutečné chyby měřidla, sděleny tomu, kdo přezkoušení inicioval (zpravila spotřebitel vody, plynu, el. energie, tepla apod.), v případě, že měřidlo požadavkům vyhovělo. Tato tvrzení nejsou pravdivá, jak se lze v příslušných pasážích předpisu volně dostupného na tomto webu přesvědčit. V současnosti finalizuje ČMI zpracování nové verze MP 002, ve které bude uvedena povinnost poskytnout dokumentaci o výsledcích ověření podle § 11 odst. 4 zákona o metrologii bez ohledu na to, zda je výsledkem tohoto ověření.

                                                                                                                  Vloženo 18.9 2013

 

Tachograf silničního motorového vozidla, které je jím povinně vybaveno, je jedním z nástrojů boje za bezpečnost na silnicích, ochranu zdraví, ochranu majetku apod. S ohledem na to vydala EU nařízení č. 3821/85, jehož obsahem je mimo jiné specifikováno, jaká označení musí být k tachografu připojena, aby mohly uživatelé i kontrolní orgány mít důvěru ve správnost jeho fungování. Jedním z prvků kontrol v silničním provozu tak je správnost umísťování instalačních štítků tachografu. Nesprávně umístěný či chybějící štítek má za důsledek sankci. Ministerstvo dopravy upozornilo na to, že v této oblasti jsou v praxi identifikovány chyby, na které byly upozorněny subjekty, které tachografy jako stanovená měřidla ověřují. Přesto je vhodné, aby i odborná veřejnost, zejména provozovatelé silničních motorových vozidel, měli tuto informaci k dispozici.

                                                                                                                  Vloženo 26.7 2013

 

Nově - rozšíření možností kalibrace - nástavné kroužky a trny, válce a písty, kroužky pro vzduchová měřidla, kvalifikační koule k 3D strojům, etalony zvětšení (flick) ke kruhoměrům, skleněné hemisféry, rovinná skla atd, Špičkový přístroj na měření úchylek tvaru Talyrond 595 S
Podrobnosti najdete zde

                                                                                 Vloženo 19.5 2013

 

 

ČMI nově nabízí službu zkoušení správnosti bytových vodoměrů na místě instalace. P o provedení zkoušek na místě instalace bude vydáno tzv. Osvědčení o ověření podle § 11 odst. 4 zákona o metrologii s výrokem vyhověl/nevyhověl s přílohou, která bude obsahovat popis příslušných technických zjištění. V případě záporného výsledku zkoušky se může toto osvědčení uplatnit u  provozovatele objektu (toho subjektu, který údaje vodoměrů používá pro rozpočet nákladů na vodné a stočné), popř. v extrémním případě až u soudu, nebude-li zjednána náprava.
Detaily najdete zde pro bytové vodoměry, pro vodoměry patní potom zde .

 .                                                                                          Aktualizováno 11.9. 2014

 

Uživatelé stanovených měřidel si ještě nezvykli na to, že nová měřidla nemusí nést označení povědomými úředními značkami (dle zákona o metrologii) a někdy se zdráhají taková měřidla zakoupit a uvést do provozu jako stanovená. Tím způsobují potíže výrobcům, dovozcům i distributorům měřidel. Ve snaze vyjít vstříc všem tímto dotčeným vydal ČMI stanovisko k aplikaci směrnice 2004/22/ES MID, v platném znění, resp. nařízení vlády č. 464/2005 Sb., v platném znění. (Zveřejněno: 22. listopadu 2012)

 

Správní orgány i přestupci se dotazují na metodiku správného měření alkoholu v dechu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu při kontrole způsobilosti osob. Protože tato metodiky byla zpracována na náklady státu a nejedná se o důvěrný materiál, může se s ní zájemce seznámit . (Zveřejněno: 15. listopadu 2012)

 

 

 

V částce 99 Sbírky zákonů byla publikována vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 282/2012 Sb., kterou se mění vyhláška MPO č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží , jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb. Tato novelizační vyhláška mění a doplňuje některá ustanovení a přílohy, věcně však nevytváří nové požadavky či postupy; napravuje terminologickou nejednotnost, opravuje nesprávná slova a doplňuje slova omylem chybějící v předchozím znění. Účinnost této vyhlášky je dne 15. září 2012 (Zveřejněno: 12. září 2012)

 

Naléhavé upozornění: Zatím nezjištěný subjekt dodává v České republice vodoměry, o nichž tvrdí, že jsou ověřené a lze je tudíž používat jako stanovená měřidla. Tyto vodoměry jsou označeny značkou T 39 a její takzvanou pravost prokazuje subjekt podvrženým rozhodnutím o autorizaci. Toto rozhodnutí obsahuje nesmyslné a nepravdivé údaje (sídlo ÚNMZ v Ostravě apod.). Upozorňujeme veřejnost, že takto označené a ošetřené stanovené měřidlo není platně ověřené a důsledky této skutečnosti dopadají jak na subjekt, který provede jeho montáž (porušil podmínky registrace podle § 19 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění), tak který měřidlo užívá pro měření v závazkových vztazích apod. (viz § 3 odst. 3 zákona o metrologii). Pravé úřední značky musí odpovídat svou podobou vyhlášce č. 262/2000 Sb. v platném znění nebo 332/2000 Sb. v platném znění (viz též podrobnosti, uvedené zde ) a pravé autorizované metrologické středisko je vždy uvedeno v  databázi spravované ÚNMZ .  Vždy je nutné požadovat úřední listiny v provedení ověřené kopie a vyžádat si doklad osobní totožnosti takového pokoutního prodejce . (Zveřejněno: 10. dubna 2012)

 

Evropská unie buduje dlouhodobě systém umožňující efektivní systém uvádění výrobků včetně měřidel na jednotný evropský trh a do provozu ve všech členských státech EU. Nejmodernější podobou evropské legislativy jsou tzv. směrnice nového přístupu, mezi něž, pokud jde o měřidla, patří směrnice 2004/22/ES (MID).

 

ČMI připravil jednodenní odborný seminář, jehož předmětem jsou informace pro aplikaci směrnice MID, tj. ve smyslu národní právní úpravy České republiky pro aplikaci nařízení vlády č. 464/2005 Sb. v platném znění. Seminář je pojat formou odpovědí na 54 otázek, které si může klást výrobce či dovozce měřidel pokrytých působností uvedené směrnice. Seznamte se, prosím, s  podrobnějšími informacemi . (Zveřejněno: 5. března 2012)

 

Byla vydána vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se s účinností od 1. ledna 2012 novelizuje vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a ke schvalování typu. Jednou z tím vyvolaných změn, které jsou předmětem zájmu laické i odborné veřejnosti, je změna doby platnosti ověření u vodoměrů.

 

Doba platnosti ověření vodoměrů, a to jak vodoměrů na teplou vodu, tak vodoměrů na studenou vodu, avšak jen těch, které se používají pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, je nově stanovena jednotně na 5 roků. Je důležité podtrhnout, že jsou to jen tzv. bytové vodoměry a nejsou to tedy:

 

­    w   vodoměry na patách bytových domů, neboť ty neslouží k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, ani

­     w vodoměry u rodinných domů, neboť ty neslouží k rozúčtování nákladů vůbec.

 

U ostatních vodoměrů zůstává tato věc zmíněnou novelou nedotčena. Pokud jsou bytové vodoměry na teplou vodu používány k účelu uvedenému ve  vyhlášce č. 366/2010 Sb., činí  doba platnosti ověření předmětných bytových vodoměrů na teplou vodu 4 roky, a to i po datu 1. ledna 2012. Změna doby platnosti ověření uvedená ve vyhlášce  č. 285/2011 Sb., se těchto vodoměrů netýká.

 

Při aplikaci směrnice 2004/22/ES MID, resp. Nařízení vlády č. 464/2005 Sb. se dotčené subjekty, zejména výrobci a dovozci měřidel, setkávají s celou řadou specifických problémů při řešení detailů procesů uvedení měřidel na trh EU a do provozu v ČR. Pro zodpovězení některých z nich byla vytvořena tato informace .

 

Ve Sbírce zákonů v částce 55 vyšel zákon 155/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Tímto zákonem se novelizuje mimo jiných zákonů i zákon o metrologii. Hlavními oblastmi právní úpravy metrologie dotčenými touto novelou jsou návaznost hlavních etalonů, střediska kalibrační služby, hotově balené zboží a registrace subjektů (byla zrušena povinnost registrace dříve platná i pro výrobce stanovených měřidel - upozornění na tuto změnu Veřejnou vyhláškou ČMI ). Účinnost zákona je ke dni 1. srpna 2010.

 

Pro metrologa je z hlediska jeho odborné kvalifikace prestižní otázkou, zda ovládá právní úpravu metrologie. Tento web ČMI Vám nabízí možnost si vyzkoušet znalosti právní úpravy metrologie jednoduchým testováním. Test má dvacet otázek a ke každé se nabízí tři odpovědi ? správné mohou být všechny nebo žádná, nebo něco mezi tím; je třeba vyznačovat správné odpovědi zakliknutím v prvním sloupci zleva jako správné a chybné zakliknutím ve druhém sloupci zleva jako nesprávné. Otázky a odpovědi se namátkově vybírají ze značně rozsáhlé databáze, takže se s velkou pravděpodobností při opakování testu vygenerují jiné otázky a/nebo jiné odpovědi a/nebo v jiném pořadí. A protože počet pokusů není nijak omezen, lze studium právní úpravy metrologie podpořit i metodou pokusů a omylů při tomto testování. Za každou správnou odpověď získá testovaný(á) 1 bod; kritérium dostatečnosti znalosti této oblasti legislativy je získání alespoň osmdesáti procent dosažitelných bodů. Jak zjistíte, lze si potvrdit nejen znalost principů metrologické legislativy, ale i pozornost ?na slovíčka?, která je v právní oblasti významná, jakož i rychlost reakcí na dotazy = problémy. Přejeme Vám hodně úspěchů .

 

Vyhláškou č. 424/2009 Sb. byla novelizována vyhláška č. 264/2000 Sb., kterou se stanovují základní měřicí jednotky a ostatní jednotky a jejich označování. Hlavním účinkem této novely je včlenění jednotky katal pro katalytickou aktivitu, jako tzv. odvozenou jednotku do soustavy SI. Tato jednotka je určena pro vyjádření množství hodnot katalytické aktivity enzymů a dalších katalyzátorů.  

 

Opravy a montáž stanovených měřidel jsou oprávněny provádět pouze subjekty registrované podle § 19 zákona o metrologii u ČMI. Uživatelé stanovených měřidel se často ptají, kde naleznou nějaký seznam takto registrovaných subjektů, aby si mohli vybrat vhodného dodavatele montáže či opravy. Pro tento účel jsme Vám připravili veřejně dostupnou část databáze údajů o subjektech registrovaných podle zákona o metrologii a Vy si v ní můžete s využitím filtrů vyhledat například firmy, které jsou registrovány k montáži vodoměrů v regionu Brno či podobné soubory dat.

 

Novelou zákona o metrologii zákonem č. 481/2008 Sb. byl ČMI zmocněn k vydávání právně závazných aktů, tzv. = opatření obecné povahy , ve smyslu zákona 500/2004 Sb., správní řád, kterými se stanoví metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, metody zkoušení při schvalování typu a metody zkoušení při ověřování.

 

Slovensko absolvovalo úspěšný převod stanovených měřidel indikujících jednotkovou a celkovou cenu na měnovou jednotku euro .  Tento převod se týkal především vah, výdejních stojanů na pohonné hmoty a taxametrů. Nabízíme Vám detaily zmíněného postupu.

 

Problematiky ověřování tachografů silničních motorových vozidel se týká novela předpisu TPM 5210-08 Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena. Metody zkoušení. a nový předpis TPM 5211-08 Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena. Technické a metrologické požadavky, požadavky na montáž. Tyto předpisy reflektují nástup digitálních tachografů, ale i aktualizaci některých ustanovení ve vztahu k tachografům analogovým. Pro AMS, která jsou autorizována k ověřování stanovených měřidel tachografů je pořízení a zavedení těchto předpisů v praktické činnosti nezbytností. Odborné školení pro personál metrologických středisek autorizovaných pro ověřování tachografů nebo se na tuto autorizaci připravujících.

 

ČMI může povolit krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením s omezením této doby. Toto ustanovení je plošně uplatňováno v případě vah s neautomatickou činností, výdejních stojanů na pohonné hmoty a taxametrů. U těchto měřidel po provedení servisu či opravy označí a zajistí registrovaný opravce stanovené měřidlo přidělenými značkami na místech určených k umístění úřední značky; takto označené měřidlo lze používat jako stanovené po dobu 30 dnů od ukončení servisního zásahu či opravy. K této problematice vydal právě nyní ČMI závazné opatření obecné povahy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. U jiných druhů měřidel se v této věci rozhoduje individuálně.

 

Na webu ČMI byly umístěny ke stažení metrologické předpisy MP 001 , který se vztahuje k postupům ČMI při registraci opravců měřidel a subjektů provádějících jejich montáž, a MP 002 , který se vztahuje k posuzování metrologické, technické a personální způsobilosti subjektů k ověřování stanovených měřidel. Tyto předpisy nesmí být s ohledem na jejich volnou dostupnost dále prodávány; v případě požadavku na dodání předpisu v písemné podobě zůstává původní způsob uplatnění požadavku a cena, viz toto místo webu.

 

Specializovaná laboratoř délky na ČMI OI Liberec vytvořila metodiku, zabezpečila etalonové a další technické vybavení, způsobilý personál a nově zavedla v praxi kalibraci strojů pro měření kubického obsahu klád .

 

Byla vydána novela vyhlášky 345/2002 Sb. v platném znění, kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu; vypouští se některé druhy měřidel z kategorie stanovených měřidel.

 

 

 

 

 

 

 

poslední aktualizace: 11.09.2014
rubrika (viz kontakty): marketing, služby
dokument: 0055-IN-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014