Jste zde

Státní etalon délky 25 m až 1450 m

Název etalonu: Státní etalon délky 25 m až 1450 m

Kódové označení: ECM 110-13/08-041

Rok vyhlášení: 2019

Pracoviště: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Garant: Ing. Jiří Lechner, CSc.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

Realizované vzdálenosti:

od 25 m do 1450 m

Standardní nejistota měření:

 

u = Q(0,1; 0,8 · L(km)) v mm  pro případ okamžitého určení s využitím AT 401,

u = Q(1,0; 1,0 · L(km)) v mm  pro případ dlouhodobé platnosti a s využitím AT401,

u = Q(0,2; 1,7 · L(km)) v mm  pro případ okamžitého určení s využitím MS50,

u = Q(1,0; 1,8 · L(km)) v mm  pro případ dlouhodobé platnosti a s využitím MS 50.

  
   

V osmdesátých letech dvacátého století se začalo v České republice v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí uplatňovat v širším měřítku měření délek pomocí elektronických dálkoměrů (EDM). Technický rozvoj u této přístrojové techniky umožnil změnu v rozlišovací schopnosti měřidel, která se z dřívějších 1 cm, popř. 5 mm změnila na milimetr, popř. desetiny milimetru.

Tyto okolnosti a požadavek vlády, formulovaný v Usnesení vlády ke koncepci rozvoje metrologického systému České republiky se zajištěním ekvivalence se systémem v zemích Evropské unie a dále zajištění jednotnosti a správnosti měření uvedenými typy měřidel, zejména při výstavbě dálniční sítě a železničních koridorů na území České republiky, vedly k zařazení řešení úkolu v rámci Programu rozvoje metrologie Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na vyhlášení státního etalonu velkých délek.

Úkol byl řešen v letech 2005 až 2008. Na základě výsledků řešení a doporučení Rady pro metrologii byl etalon rozhodnutím předsedy ÚNMZ z května 2008 schválen jako státní etalon délky 25 až 1450 m – komplet složený z délkové geodetické základny Koštice a elektronického dálkoměru Leica TCA 2003 (dále jen etalon).

Etalon tvoří:

  • 12 fyzicky stabilizovaných bodů délkové geodetické základny Koštice. Stabilizace bodů etalonu je provedena v jedné linii po levé straně silnice č. 249 Koštice – Libčeves, 
  • totální stanice Leica TCA 2003 s integrovaným elektronickým dálkoměrem a odrazným hranolem.
     

Vlastní body etalonu, jsou vedeny jako geodetické bodové pole a jsou fyzicky udržovány správcem státního bodového pole Zeměměřickým úřadem (ZÚ), dle platné legislativy, zejména zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 31/1995 Sb., v platném znění.

Etalon realizuje celkem 66 délek, které jsou vymezeny všemi dvojicemi ze skupiny 12 geodetických bodů. Jedná se o přímé, šikmé délky. Z praktických důvodů se používají vodorovné délky převedené do jednotného horizontu. Na základě provedení metrologické návaznosti měřidel – EDM jsou stanovovány multiplikativní a součtová (adiční) konstanty, spolu s jejich přesnostními charakteristikami.

Obrázková galerie: