Jste zde

oddělení laboratoří

Kontakt

8551 - oddělení laboratoří
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • elektrické veličiny a magnetismus

Kalibrované přístroje

 • antény

Další služby

Laboratoře elektromagnetické kompatibility, rádiových zařízení a elektrické bezpečnosti

Vedoucí: Ing. Karel Pitaš, kpitas@cmi.cz

Naše propagační video naleznete zde.

Normy na které je naše laboratoř akreditována můžete přehledně najít v naší příloze k osvědčení o akreditaci (od strany č.6) zde.

Laboratoř poskytuje platformu pro notifikovanou osobu ČMI č. 1383 pro následující:

 • Směrnice 1999/5/EC – Rádiová a telekomunikační koncová zařízení
 • Směrnice 90/384/EEC – Váhy s neautomatickou činností
 • Směrnice 2004/22/EC – Měřící přístroje
 • a také pro certifikační orgán pro výrobky (COV)

Laboratoř je akreditována na provádění zkoušek EMC, rádiových parametrů a elektrické bezpečnosti elektronických zařízení podle norem ČSN EN, EN a OIML. Typickými zkoušenými zařízení jsou:

 • zařízení informační a multimediální techniky
 • váhy, průtokoměry, elektroměry, měřiče ionizujícího zářen
 • zabezpečovací zařízení objektů a osob
 • drážní zařízení
 • rádiová zařízení krátkého dosahu,
 • výrobky pro automobilový průmysl
 • zařízení pro domácnost
 • zdravotnická zařízení
 • laboratorní zařízení

Laboratoř nabízí informativní zkoušení během fáze vývoje výrobků dle potřeb zákazníka.

Laboratoř pokrývá všechny zkoušky EMC  (EMI a EMS) výrobků podle harmonizovaných norem, např.:

 • měření rušivého napětí a proudu na portech zařízení - frekvenční rozsah 9 kHz - 30MHz
 • měření rušivého výkonu - frekvenční rozsah 30 MHz - 300 MHz
 • měření elektromagnetického pole - frekvenční rozsah 9 kHz - 15 GHz
 • měření harmonických složek proudu a napětí při frekvenci 50 Hz pro jedno i třífázová zařízení
 • měření blikání
 • ESD - elektrostatický výboj
 • Odolnost proti vyzařování (26 MHz - 6 GHz)
 • Rychlé tranzienty / Burst
 • Rázové impulsy / Surge
 • Vysokofrekvenční odolnost po vedení (150 kHz - 230 MHz) a BCI testy (automobilový průmysl)
 • odolnost vůči magnetickým polím
 • poklesy napětí a krátkodobá přerušení

Vybavení laboratoře:

 • Bezodrazová (anechoická) hala pro testování EMI a EMS. Hlavní parametry haly jsou:

• frekvenční rozsah 20 MHz - 15 GHz, měření vzdáleností 10 m a 3 m umožňuje
  provádět zkoušky podle norem ČSN EN 55011 a ČSN EN 55032 bez omezení
• průměr točny 4 m, maximální přípustné zatížení 2000 kg
• rozměry vstupních bran 3 m x 2,5 m (Š x V)
• možnosti připojení externích zařízení (koaxiální kabely, datová vedení, Ethernet, optika)
• výfukový systém anechoické haly umožňuje testování spalovacích motorů
• testování řízené softwarem umožňuje automatické testování

 • 2 stíněné místnosti pro prováděná měření
 • specializovaná pracoviště pro testování odolnosti (ESD, burst, rázové impulzy, odolnost po vedení a další)
 • mobilní laboratoř pro testování železničních a jiných vozidel u zákazníka

 

Rádiová zařízení

Laboratoř rádiových zařízení provádí akreditované zkoušky podle jednotlivých harmonizovaných evropských norem v kmitočtových pásmech od 9 kHz do 40 GHz.

Rádiová a telekomunikační zařízení musí splňovat základní požadavky podle směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014, které jsou definovány v harmonizovaných normách, případně shodu posuzuje notifikovaná osoba.

Laboratoř pokrývá tyto zkušební postupy a metody:

 • měření vyzářeného VF výkonu i výkonu na konektoru
 • měření odchylky kmitočtu
 • měření výkonu v sousedním kanálu
 • měření nežádoucího vyzařování vysílače a přijímače (kabinetní, vyzářené anténou a na konektoru)
 • měření přechodových jevů vysílače
 • měření citlivosti přijímače, „blockingu“ a dalších přijímačových parametrů
 • měření dalších parametrů podle harmonizovaných norem

Dle požadavků příslušných norem provádíme měření jednotlivých definovaných parametrů také za extrémních klimatických podmínek.

Měření parametrů z VF pole provádíme na vzdálenosti jeden, tři a deset metrů.

Vybavení laboratoře:

 • bezodrazová komora s pracovištěm pro měření na tři a jeden metr
 • bezodrazová komora s pracovištěm pro měření na deset metrů
 • stíněné pracoviště s klimatickou komorou pro měření rádiových parametrů za normálních a extrémních klimatických podmínek
 • specializované testovací zařízení pro měření parametrů rádiových zařízení

 

Elektrická bezpečnost

Akreditovaná Laboratoř elektrické bezpečnosti provádí zkoušky výhradně dle evropských harmonizovaných norem, které jsou navázány na Směrnici evropského parlamentu a rady 2014/35/EU, která byla do našeho právního řádu převzata jako Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. – tzv. Low Voltage Directive (Směrnice nízkého napětí) a na Směrnici evropského parlamentu a rady 2014/53/EU, která byla převzata jako Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. – tzv. RED.

Činnost laboratoře pokrývá tyto výrobkové oblasti:

 • radiová a telekomunikační zařízení,
 • měřicí a laboratorní zařízení,
 • napájecí zdroje,
 • svítidla,
 • domácí spotřebiče v rozsahu tzv. „malý bílý“ a „malý černý“ spotřebič,
 • řídicí zařízení pro domácnost.

Výrobky se posuzují z těchto hledisek:

 • nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
 • nebezpečí související s energií,
 • nebezpečí požáru,
 • nebezpečí související s teplotou,
 • mechanické nebezpečí,
 • nebezpečí ze záření,
 • chemické nebezpečí,
 • značení a návody.

Laboratoř se dále zabývá prováděním zkoušek vlivu prostředí na elektrotechnické výrobky s ohledem na vlhkost a teplotu, prováděním zkoušek hořlavosti materiálů pro elektrotechnické výrobky jehlovým plamenem a žhavou smyčkou a měřením odolnosti elektrotechnických materiálů proti vysokému napětí.

 

Vybavení laboratoře:

 • zdroj vysokého napětí do 6 kV AC a DC,
 • zařízení na měření přechodových odporů, izolačních stavů a unikajících proudů,
 • termokamera v rozsahu -20°C - +550°C,
 • klimatizační komora - -30°C - +100°C, vlhkost 10 – 95%, objem 265 litrů,
 • teplotní komora 300°C, 80 litrů,
 • žhavá smyčka 750°C,
 • sada speciálních přípravků a měřicích sond na ověření mechanických vlastností

 

Laboratoř kalibrace antén

Laboratoř provádí akreditované kalibrace antén v následujícím rozsahu:

 • Dipólové antény 30 MHz – 1000 MHz - měřicí vzdálenost 3m, 10m
 • Logaritmicko-periodické antény   30MHz – 18 000 MHz - měřicí vzdálenost 1m, 3m
 • Logaritmicko-periodické antény   30MHz – 6 000 MHz - měřicí vzdálenost 10m
 • Hybridní antény 30MHz – 18 000 MHz - měřicí vzdálenost 1m, 3m
 • Hybridní antény 30MHz – 6 000 MHz - měřicí vzdálenost 10m
 • Dipólové ROD antény 9 kHz – 30 MHz
 • Trychtýřové (HORN) antény 30 MHz – 26 000 MHz - měřicí vzdálenost 1m
 • Trychtýřové (HORN) antény 30 MHz – 18 000 MHz - měřicí vzdálenost 3m
 • Parabolické antény 30 MHz – 26 000 MHz - měřicí vzdálenost 1m
 • Parabolické antény  30 MHz18 000 MHz - měřicí vzdálenost 3m
 • Rámové antény (Magnetic Loop) 9kHz – 30MHz - měřicí vzdálenost 1m