Jste zde

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program ČMI

Interní protikorupční program ČMI je součástí řízené dokumentace ČMI. 

Vyhodnocování, popř. aktualizace protikorupčního programu, probíhá jednou ročně, a to k 30. září kalendářního roku. Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci případných nápravných opatření.

Zveřejnění aktuálního znění protikorupčního programu na internetových stránkách ČMI je stanoveno k 31. říjnu kalendářního roku.

V návaznosti na nařízení vlády č. 145/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu byla zřízena funkce prošetřovatele korupce. Tuto funkci zastává Mgr. Jan Statečný.

Oznámení o podezření z korupčního jednání lze podat anonymně. K podání oznámení o podezření z korupčního jednání lze využít i oficiální protikorupční elektronický kontakt: protikorupci@cmi.cz.

Oznámení v listinné podobě lze také vhodit do schránky označené „Oznámení o protiprávním jednání“ umístěné v areálu ČMI na adrese Okružní 31, Brno vedle vrátnice pod úřední deskou. Vedoucí právního oddělení tuto schránku pravidelně kontroluje.

Požádá-li o to, má oznamovatel právo na utajení své identity. Originál oznámení je uchován odděleně od spisu. Ve spisu je založena kopie oznámení se začerněnými osobními údaji oznamovatele.

Oznamovatel, pokud je znám, má právo být informován v nezbytném rozsahu o výsledcích šetření.