Jste zde

Zkoušení správnosti bytových vodoměrů na místě instalace

Český metrologický institut registruje dlouhodobý růst dotazů, podnětů a stížností od spotřebitelů v oblasti správnosti měření množství vody, což je mimo jiné důsledek setrvalého zvyšování cen vodného a stočného.

K měření množství vody slouží vodoměry, jež patří mezi tzv. stanovená měřidla. To znamená, že jsou stanoveny vyhláškou k pravidelnému ověřování a vztahují se na ně příslušná ustanovení zákona o metrologii.

Vodoměry lze rozdělit do kategorií například podle teploty vody, pro jejíž měření jsou určené nebo z hlediska nasazení v praxi.

Z hlediska teploty měřené vody se tedy vodoměry dělí na vodoměry na studenou vodu (do 30 °C včetně) a na vodoměry na teplou vodu (nad 30 °C) (viz bod 1.3.9 přílohy vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu nebo příloha č. 3 Vodoměry (MI-001) k nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh).

Z hlediska nasazení v praxi lze rozlišovat následující druhy vodoměrů:

  1. Patní vodoměry sloužící k měření spotřeby celého objektu jsou umístěny na rozhraní veřejné vodovodní sítě a vnitřního rozvodu vody. Tyto vodoměry obvykle umístěné na patě objektu, proto tedy „patní“, jsou užívány, ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v aktuálním znění, dodavatelem vody a ten je tak povinen (z pozice uživatele stanoveného měřidla) zajistit jejich ověření a dbát na jednotnost a správnost měření.
  2. Poměrové vodoměry obvykle umístěné v jednotlivých bytech, a proto nazývané též bytové vodoměry. Používají se pro rozpočet nákladů na vodné a stočné mezi jednotlivé odběratele v objektu. Je třeba upozornit na fakt, že i tyto bytové vodoměry jsou, stanovenými měřidly se lhůtou periodického ověření 5 let. Uživatelem bytových vodoměrů je ve smyslu zákona typicky Společenství vlastníků jednotek (SVJ) či družstvo.

Naprostá většina výše zmíněných dotazů či stížností se týká zpochybňování správnosti měření vodoměrů na základě rozporování spotřeby vody při jejím zúčtování. Obvyklým postupem, který volí uživatel vodoměru, je pak demontáž vodoměru z místa instalace a jeho odeslání do autorizovaného metrologického střediska (dále také jen „AMS“) k přezkoušení podle § 11a zákona o metrologii. Při tomto přezkoušení jsou mimo jiné zjištěny chyby měření vodoměru při stanovených průtocích. Pokud jsou tyto vyhodnocené chyby menší než tzv. maximální dovolené chyby, je vodoměr označen za vyhovující a jeho indikace se považuje za správnou.

Maximální dovolené chyby (označované též MPE) vodoměrů pro jejich ověřování jsou stejně tak jako postupy pro jejich ověřování stanoveny Opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování stanovených měřidel (dále také jen „OOP“). Graficky jsou maximální dovolené chyby vodoměrů pro jejich ověřování znázorněny na Obr. 1.

Obr. 1: Zobrazení maximálních dovolených chyb vodoměrů pro ověřování

V případě provádění zkoušky za účelem přezkoušení vodoměru podle § 11a zákona o metrologii v referenčních podmínkách laboratoře autorizovaného metrologického střediska nebo ČMI je také pro vyhodnocení přezkoušení stanoveného měřidla použit jako právně závazný dokument OOP, resp. v něm stanovené největší dovolené chyby (MPE) pro vodoměry v provozu, které jsou stanoveny jako dvojnásobek chyb dovolených pro ověření, resp. posouzení shody při uvádění vodoměrů na trh.

Úskalím uvedeného postupu je, že při demontáži vodoměru může dojít jednak ke změně jeho technického stavu (například vyplavením nečistot uvnitř vodoměru) a dále také ke změně instalačních podmínek (resp. podmínek měření), které mohou v místě původní instalace vodoměru za určitých okolností nepříznivě ovlivňovat výsledky jeho měření. Pokud by tedy problém v instalačních podmínkách nastal, není tímto postupem zjistitelný.

Z těchto důvodů Český metrologický institut (dále také jen „ČMI“) nabízí také zkoušky vodoměrů v zabudovaném stavu (v místě jejich instalace) jako alternativu k přezkoušení vodoměrů v laboratorních podmínkách.

Na základě žádosti zákazníka o tuto formu přezkoušení provede ČMI v místě instalace vodoměru zkoušky a posouzení správnosti měření spotřeby teplé užitkové či studené vody a vydá o tom tzv. Odborný metrologický posudek.

Obr. 2: Etalonové zařízení ČMI pro zkoušky vodoměru v místě instalace

Informace k aplikaci a využití zjištění uváděných v odborném metrologickém posudku:

Protože podle současné právní úpravy metrologie nelze u tzv. bytových vodoměrů (na rozdíl od tzv. patních vodoměrů, kde lze postupovat i dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů) provést přezkoušení podle § 11a zákona o metrologii na místě instalace, nemají výše uvedené výsledky právní důsledky ve vztahu k platnosti či neplatnosti ověření předmětného vodoměru, nejedná-li se o naplnění § 7 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 262/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kdy by bylo jednoznačně prokázáno, že vodoměr používaný ve funkci stanoveného měřidla i při neporušeném ověření (úředních značkách) ztratil požadované metrologické vlastnosti.

Pro účely právně závazného rozhodnutí, zda bytový vodoměr splňuje či nesplňuje požadavky právně závazného předpisu (opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14), resp. zda ho lze či nelze v daném stavu dále používat ve funkci stanoveného měřidla pro účely dle § 3 odst. 3 zákona o metrologii (např. v závazkových vztazích), může osoba dotčená měřením v souladu s § 11a odst. 1 zákona o metrologii požádat uživatele předmětného stanoveného měřidla o jeho přezkoušení. Uživatel stanoveného měřidla je následně povinen zajistit toto přezkoušení u autorizovaného metrologického střediska nebo Českého metrologického institutu.

Avšak i zjištění řádně zdokumentovaná odborně kompetentním subjektem (např. prostřednictvím odborného metrologického posudku vydaným národním metrologickým institutem nebo znaleckým ústavem), zvláště pokud nevylučují pochybnosti o správnosti měření dle platné právní úpravy metrologie (např. zjištěné chyby měření v místě instalace za provozních podmínek jsou vyšší než největší dovolené chyby vodoměru v provozu stanovené výše uvedeným opatřením obecné povahy), na základě nichž osoba dotčená měřením požádala ČMI o zkoušku v místě instalace stanoveného měřidla a zpracování odborného metrologického posudku, by měla být uživatelem předmětného stanoveného měřidla (jsou-li mu zpřístupněna) zohledněna ve vztahu k plnění jeho povinností vyplývajících ze zákona o metrologii (viz povinnost uvedená v § 18 zákona o metrologii „zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření“).

 

Cena za tuto službu: 1 000 až 2 000 Kč + DPH podle specifik daného místa. 

Kontaktní osoba v ČMI: p. Tomáš Luka, tel. 545 555 108, mobil: 730 166 321, e-mail: tluka@cmi.cz 

 

RNDr. Pavel Klenovský
generální ředitel ČMI

tel.: 545 555 101
e-mail: pklenovsky@cmi.cz