You are here

Sdělení k ověřování vah

Submitted by thendrych on 30 November, 2020 - 15:59

Sdělení pro uživatele vah a žadatele o jejich ověření  k zabezpečování ověřování vah v době a po skončení nouzového stavu vyhlášeného v ČR v důsledku šíření nemoci COVID-19 (originál dokumentu zde)

V návaznosti na vývoj událostí v důsledku tzv. druhé vlny šíření nemoci COVID-19, na který, podobně jako na jaře tohoto roku, reagovala Vláda České republiky dne 5. 10. 2020 vyhlášením nouzového stavu (v době vydání této informace platný do 12. 12. 2020) doprovázeného řadou plošných preventivních opatření k zamezení šíření této nemoci, došlo na úrovni podnikatelských subjektů (uživatelů stanovených měřidel) dotčených povinnostmi uvedenými v zákoně č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o metrologii“), k opětovnému zavádění preventivních opatření za účelem ochrany zdraví svých zaměstnanců ve spojení se snahou zachovat a uchránit v těchto nepříznivých časech své výrobní kapacity nebo obchodní činnost.

Vzhledem k tomu, že žádným opatřením vlády nebyla a není dotčena zákonná povinnost uživatelů stanovených měřidel (včetně vah) zajišťovat jejich ověřování ve stanovených intervalech (dle vyhlášky č. 345/2002 Sb.), jsou-li používána s významem dle § 3 odst. 3 zákona o metrologii (např. v závazkových vztazích), považujeme za vhodné na tyto povinnosti uživatele stanovených měřidel (vah) znovu upozornit.

Smyslem tohoto upozornění je snaha předejít v maximální míře situacím, kdy by se uživatelé stanovených měřidel v důsledku neodůvodněného odkládání plnění zákonných povinností v průběhu roku 2020 dostali do situace, kdy by po 31. 12. 2020 nemohli stanovená měřidla, jimž končí platnost ověření nejpozději k uvedenému dni, k výše zmíněným účelům legálně používat, případně, pokud by je k takovým účelům používali i bez platného ověření, vystavovali by se hrozbě sankce za porušení zákona o metrologii.

V této souvislosti sdělujeme, že (stejně tak jako v průběhu tzv. první vlny šíření nemoci COVID-19) je Český metrologický institut i v této době prostřednictvím všech svých oblastních inspektorátů nadále plně připraven reagovat na žádosti uživatelů stanovených měřidel (vah) o jejich ověření, obdobně jako subjekty registrované pro opravu vah (opravci), jejichž činnost zpravidla výkonu ověření předchází. Při všech těchto činnostech je a bude nadále věnována mimořádná pozornost dodržování všech nezbytných preventivních opatření (důsledné používání respirátorů FFP2, rukavic a dezinfekce v době pracovního výkonu u uživatelů stanovených měřidel) s cílem v maximální míře eliminovat případná zdravotní rizika.

Toto dělení postupuje Český metrologický institut uživatelům stanovených měřidel (vah) ve vzájemné součinnosti s Unií výrobců vah České republiky, která sdružuje většinu významných registrovaných subjektů poskytujících uživatelům vah servisní služby.