You are here

Platí, že pokud je při ověření stanovené měřidlo označeno úřední značkou, lhůta pro další úřední ověření začíná běžet od ledna následujícího roku a pokud je vystaveno Potvrzení o ověření stanoveného měřidla, lhůta pro další úřední ověření začíná běžet od

Taková informace je nesprávná. Způsob stanovení okamžiku, kterým počíná běžet lhůta platnosti ověření, stanovuje v § 7 odst. 1  vyhláška č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky 344/2002 Sb. Pokud se vydává k měřidlu ověřovací list, doba platnosti se počítá ode dne vydání ověřovacího listu (obvykle je v ověřovacím listě uvedeno konkrétní datum a další případy, kdy platnost ověření zaniká). Jestliže se ověřovací list nevydává a na měřidlo se pouze umístí úřední značka, přičemž ta obsahuje poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo ověření provedeno, začíná se počítat doba platnosti ověření od 1. ledna roku následujícího po roce ověření. Dokument Potvrzení o ověření stanoveného měřidla není ověřovacím listem, ani nemá náležitosti ověřovacího listu stanovené v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky. Proto nemá žádný vliv na způsob počítání lhůty platnosti ověření. Tento dokument byl zaveden na základě četných požadavků uživatelů měřidel, kteří byli nuceni zejména auditory systémů jakosti mít dokumentováno ověření i v případě, kdy se ověřovací list nevydává a pouze na měřidlo umístí úřední značka. Potvrzení o ověření stanoveného měřidla vydává Český metrologický institut (ČMI) nebo autorizované metrologické středisko na základě požadavku konkrétního zákazníka jako nadstandardní službu, tedy za zvláštní úplatu. Lhůtu platnosti ověření pak stanovuje vyhláška 345/2002 Sb.