You are here

Jak je to s uváděním lékařských teploměrů a dalších zdravotnických prostředků s měřicí funkcí na trh EU a k použití v ČR?

Umístěním značky shody CE včetně čtyřmístného čísla notifikované osoby na měřidlo / zdravotnický prostředek s měřicí funkcí výrobce deklaruje shodu s požadavky evropské směrnice pro zdravotnické prostředky (MDD, v ČR nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a dále zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích). Tato směrnice obsahuje i metrologické požadavky specifikované v příslušných harmonizovaných normách k této směrnici, v případě elektronických teploměrů lékařských se jedná o harmonizované technické normy řady EN 12470 (případně dokumenty OIML R114 a OIML R 115). Platí tedy: Zdravotnické prostředky s měřicí funkcí výše uvedeného druhu jsou uváděny na jednotný evropský trh v některém členském státě EHP (včetně ČR) postupy podle směrnice MDD, jsou označeny příslušnými značkami shody a jejich výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá prohlášení o shodě s požadavky uvedené směrnice. Uvedením do provozu ve zdravotnickém zařízení (s významem dle § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se elektronický teploměr stává stanoveným měřidlem, neboť jeho indikace slouží pro ochranu zdraví, a podléhá následnému ověřování ve lhůtě 2 let stanovené v příloze vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato lhůta platnosti ověření se u nového měřidla počítá od 1. ledna roku následujícího po roce posouzení shody (resp. po roce výroby).