Jste zde

EPM (Horizont Evropa)

Základní parametry Evropského partnerství pro oblast metrologie

Evropské partnerství pro oblast metrologie (European Partnership on Metrology, EPM) bylo přijato po dlouhém a komplikovaném vyjednávání o parametrech programu na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2084 dne 24. listopadu 2021. Program EPM navazuje na předcházející velmi úspěšný Evropský metrologický výzkumný program EMRP a Evropský metrologický program pro inovace a výzkum EMPIR. Schválení programu EPM předcházelo podrobné vyhodnocení výsledků a přínosů obou předcházejících programů včetně identifikace slabých míst. Celkově lze konstatovat, že zaměření metrologického partnerství je významně sladěno s politickými prioritami EU, včetně Zelené dohody pro Evropu a Evropy připravené na digitální věk. Základními obecnými cíli EPM je především:

 • vytvořit udržitelný, excelentní a koordinovaný metrologický systém na evropské úrovni, a pomoci tak překlenout investiční mezeru mezi Evropou a jejími celosvětovými konkurenty;
 • zajistit, aby inovátoři ve značné míře zaváděli nejmodernější metrologické kapacity ve svých ekosystémech i mimo ně;
 • zvýšit dopad metrologie na společenské výzvy ve vztahu k provádění politik, norem a předpisů, mimo jiné v digitální, hospodářské, průmyslové a environmentální oblasti, aby tak plnily svůj účel.

Při plnění těchto obecných cílů má partnerství dosáhnout následujících specifických cílů:

 • vytvořit do roku 2030 nové výzkumné kapacity v rámci nových evropských metrologických sítí, jejichž výsledky, pokud jde o schopnost provádět kalibrace a měření, jsou alespoň srovnatelné s výsledky předních metrologických institutů mimo zúčastněné státy;
 • podpořit do roku 2030 prodej nových inovativních produktů a služeb vybudováním a využíváním nových metrologických kapacit v oblasti klíčových technologií;
 • přispívat k vytváření a šíření vysoce kvalitních nových znalostí, kompetencí a dovedností v celé Unii v kontextu celoživotního učení a s cílem dosáhnout společenské transformace, mimo jiné posilováním kapacit pro inovace;
 • do roku 2030 plně a účinně přispívat k navrhování a provádění zvláštních norem a předpisů, které podpoří veřejné politiky zaměřené na řešení společenských, hospodářských a environmentálních výzev;
 • uvolnit potenciál metrologie mezi koncovými uživateli, včetně malých a středních podniků a zúčastněných stran z oblasti průmyslu, jakožto nástroje, který přispívá k dosažení cílů Unie v oblasti digitální a zelené transformace.

Z uvedených cílů je patrné, že program EPM je ve srovnání s předcházejícím programem EMPIR rozšířen zejména o oblast rozvoje Evropských metrologických sítí [7], které by měly být zřizovány s cílem reagovat na naléhavé společenské a environmentální výzvy a evropské potřeby v oblasti metrologie. Další výraznou změnou oproti programu EMPIR je mnohem vyšší otevřenost programu EPM pro zapojení průmyslových a akademických pracovišť, a to nejenom ze států EU.

Rozpočet programu EPM je 663 milionů EUR, z toho 300 milionů EUR bude poskytnuto Evropskou unií a 363 milionů EUR představuje kofinancování zúčastněných států. Správní a administrativní náklady programu nesmí překročit 5 % celkového rozpočtu. Doba implementace EPM byla stanovena na deset let a bude končit nejpozději 31. prosince 2031. Nezbytné organizační a administrativní zázemí pro realizaci programu EPM bude poskytovat evropská regionální metrologická organizace EURAMET e.V., provozovaná jako neziskové sdružení podle německého práva. Právo účastnit se EPM automaticky mají všechny členské státy a země přidružené k programu Horizont Evropa. Další třetí země mají možnost účastnit se EPM za předpokladu, že uzavřou příslušnou mezinárodní dohodu o vědecko-technické spolupráci s Unií a získají souhlas všech zúčastněných států. Dosud se do EPM zapojilo 27 států, z toho 24 členských států EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko) a Norsko, Bosna a Hercegovina a Turecko.  Aktuálně se jedná zejména o budoucím zapojení Švýcarska, Srbska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které doposud členy EPM nejsou.

Na základě usnesení vlády ČR č. 1129 ze dne 14. prosince 2016 a usnesení vlády ČR č. 961 ze dne 5. listopadu 2021 byl přípravou zapojení ČR do programu EPM pověřen Český metrologický institut (ČMI) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Řízení a implementace programu EPM

Klíčovým orgánem pro implementaci Evropského partnerství pro oblast metrologie je Výbor metrologického partnerství, který byl ustaven dne 1. června 2022.  Členem výboru za ČR je na návrh MŠMT doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D., generální ředitel ČMI. Předsedkyní výboru byla zvolena Maguelonne Chambon, ředitelka pro výzkum a vývoj francouzského národního metrologického institutu LNE. Výbor metrologického partnerství zejména:

 • přijímá a zveřejňuje rozhodnutí o strategickém programu výzkumu a inovací;
 • přijímá rozhodnutí o plánovaných výzvách k podávání návrhů a postupu pro přezkum hodnocení;
 • přijímá roční pracovní program;
 • přijímá rozhodnutí o výběru návrhů, které mají být financovány, podle pořadníků vypracovaných na základě hodnocení návrhů;
 • přijímá opatření s cílem přilákat nové účastníky;
 • sleduje pokrok činností organizace EURAMET podle článku 6;
 • schvaluje účast třetí země na metrologickém partnerství;
 • je odpovědný za zavedení harmonizovaného přístupu, který zahrnuje kritéria a postupy pro účely oceňování příspěvků.

V rámci Výboru metrologického partnerství byl ustaven jeho velmi důležitý sedmičlenný Podvýbor metrologického partnerství pro výzkum, který připravuje návrhy jednotlivých klíčových rozhodnutí pro Výbor. V září 2022 byl jedním ze členů tohoto podvýboru zvolen doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. z ČMI.  

Dalším důležitým dozorčím orgánem EPM je Řídící skupina, která má 15 členů. Do ní byla z ČR zvolena na pozici spolupředsedkyně Řídící skupiny JUDr. Natálie Kolibová z ÚNMZ. Řídící skupina zejména:

 • určuje vznikající technologie, inovace, trhy a průmyslové aplikace, pro něž by metrologický výzkum a inovace v této oblasti mohly mít v budoucnu význam;
 • určuje oblasti výzkumu, které přispívají k hladkému fungování vnitřního trhu a naplnění cíle Unie, který spočívá v dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050, včetně příslušných předpisů a norem;
 • poskytuje metrologickému partnerství poradenství ohledně priorit pro jeho budoucí pracovní programy.

Rozdělení výzev programu EPM

Celé EPM je rozděleno do sedmi soutěžních výzev, které se skládají vždy z několika tematických okruhů. První soutěžní výzva byla realizována v roce 2021, následně je až do roku 2027 soutěžena každoročně jedna výzva. Složení jednotlivých soutěžních výzev je na základě rozhodnutí Výboru metrologického partnerství následující:

2021: Metrologie pro podporu Zelené dohody, Metrologie pro podporu normalizace
2022: Metrologie pro zdraví, Integrovaná Evropská metrologie, Metrologie pro podporu normalizace, Výzkumný potenciál
2023: Fundamentální metrologie, Metrologie pro podporu průmyslu,  Metrologie pro podporu normalizace, Výzkumný potenciál
2024: Metrologie pro podporu Zelené dohody, Metrologie pro podporu normalizace, Výzkumný potenciál
2025: Metrologie pro zdraví, Integrovaná Evropská metrologie, Metrologie pro podporu normalizace, Výzkumný potenciál
2026: Fundamentální metrologie, Metrologie pro podporu průmyslu,  Metrologie pro podporu normalizace, Výzkumný potenciál
2027: Metrologie pro podporu Zelené dohody, Metrologie pro podporu normalizace, Výzkumný potenciál

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že členění a řazení jednotlivých soutěžních výzev maximálně navazuje na program EMPIR s tím, že Integrovaná Evropská metrologie prakticky nahrazuje podobný tematický okruh Metrologii pro jednotky SI a tematický okruh Metrologie pro podporu Zelené dohody prakticky nahrazuje oblasti Metrologie pro ochranu životního prostředí a Metrologické zajištění energetiky.