Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce

 

ÚŘEDNÍ DESKA

  Část Ia):     RŮZNÁ JEDNORÁZOVÁ OZNÁMENÍ

-      v současnosti žádné oznámení;

 

  Část Ib):     RŮZNÁ DLOUHODOBÁ OZNÁMENÍ

A.   Povolení používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením

ČMI může povolit krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením s omezením této doby. Rozhodnutí v této věci vydal ČMI formou závazné opatření obecné povahy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb.  Toto rozhodnutí se plošně vztahuje na druhy stanovených měřidel, které jsou v něm taxativně uvedeny.  U jiných druhů měřidel se v této věci rozhoduje individuálně.

S ohledem na jednorázový proces, jehož cílem je narovnání některých vlastností taxametrů v rámci měřicích sestav vozidel taxislužby v provozu, vyhlašuje ČMI nové znění tohoto rozhodnutí (se zamýšlenou dočasnou platností). S tímto zněním se lze seznámit zde a uplatnit případné námitky v zákonné hlůtě.

S předchozím povolením souvisí i postup jak a kde podat do ČMI informaci o provedení opravy.

 

  Část II.:   OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

A.   Opatření obecné povahy → vyhlášení návrhů

Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 a podle § 24 c a 24d zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájil z moci úřední správní řízení dle § 46 správního řádu ve věci níže zmíněných opatření obecné povahy.

Na tuto elektronickou úřední desku ČMI byly umístěny k připomínkám opatření obecné povahy, vydané pro účel schvalování typu a ověřování následujících druhů stanovených měřidel ve vazbě na § 24c a 24d zákona o metrologii ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je některý ze zmíněných procesů řešen jinou legislativou (například schvalování typu a prvotní ověření je pokryto posouzením shody podle příslušného nařízení vlády k zákonu 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nebo je irelevantní (následné ověřování v případě stanoveného měřidla, které má dobu platnosti ověření bez omezení), opatření obecné povahy jej neřeší.

Návrhy se zveřejňují formou veřejné vyhlášky, která obsahuje mimo jiné poučení o možnosti, termínu a způsobu uplatnění připomínek či námitek.

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny veřejné vyhlášky, kterými se vyhlašují návrhy opatření obecné povahy v případě těchto druhů stanovených měřidel:

-    v současné době zde nejsou žádné návrhy  

 

B.    Opatření obecné povahy → návrhy v etapě po připomínkách a před odesláním do notifikace členskými státy EU

-    v současné době zde nejsou žádné návrhy  

 

C.   Opatření obecné povahy → návrhy v procesu notifikace členskými státy EU

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny návrhy opatření obecné povahy, u nichž již byla ukončena etapa připomínek v České republice, připomínky z této etapy byly vypořádány (pokud byly nějaké uplatněny) a v současné době jsou tyto návrhy v etapě tzv. notifikace členskými státy EU. Jedná se o návrhy opatření obecné povahy pro tyto druhy stanovených měřidel:

-      Měřidla tepla a jejich členy - snímače průtoku pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) + oznámené normy

-      Měřidla tepla a jejich členy - snímače teploty pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položky 3.1.2 c), d) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) + oznámené normy

-      Měřidla tepla a jejich členy -  vyhodnocovací jednotky pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položka 3.1.2 f) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) + oznámené normy

-      Měřidla tepla a jejich členy -  kompaktní a kombinovaná měřidla tepla pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu
(položky 3.1.2 a), 3.1.2 b), 3.1.2 c), 3.1.2 d) a 3.1.2 f) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) + oznámené normy

-      Luxmetry (položka 5.1.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

D.   Opatření obecné povahy → vyhlášení návrhů konečných znění

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny veřejné vyhlášky, kterými se vyhlašují opatření obecné povahy v případě těchto druhů stanovených měřidel:

-      Sestavy používané pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu - monitory pro silniční nebo železniční vozidla (položka 8.9 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

-      Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství stlačeného zemního plynu - výdejní stojany na stlačený zemní plyn (položka 1.3.14 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

E.   Opatření obecné povahy → konečná znění

Na této části webu ČMI jsou zpřístupněna znění účinných opatření obecné povahy vydaných podle § 24c a 24d zákona o metrologii.

 


poslední aktualizace: 19.12.2014
rubrika (viz kontakty): povinné informace
dokument: 4001-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014