Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ PRO METROLOGICKOU ČINNOST

CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ PRO METROLOGICKÉ ČINNOSTI

 

Obsah:

Organizační uspořádání

Kvalifikační úrovně

Obory měření a druhy měřidel, jejichž zkoušení je předmětem certifikace

Postup uplatnění žádosti

Posuzování odborné způsobilosti

Zásady hodnocení výsledků zkoušky

Závěr hodnocení

Náklady na certifikaci

Platnost certifikátu

Dozor

Pravidla vyřizování námitek a stížností

Zásady správného použití certifikátu

Různé

Adresa

Seznam certifikovaných pracovníků

 

Organizační uspořádání

Certifikační orgán je akreditován ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 pro certifikaci žadatelů/uchazečů žádajících o posouzení jejich odborné způsobilosti:

-        pro výkon metrologických činností, které jsou spojeny s ověřováním stanovených měřidel ke splnění požadavku na prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců podle § 16, odst. 1; nebo

-         nebo pro výkon úředního měření ke splnění požadavku § 21, odst. 1,

       zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Certifikát způsobilosti pracovníka je vyžadován jako jeden z dokladů pro udělení autorizace AMS k ověřování měřidel a úředních měřičů k provádění úředního měření.

Certifikační orgán č. 3034 je zřízen při ČMI jako samostatný útvar v rámci úseku generálního ředitele. Garantem jednotnosti, adekvátnosti požadavků a funkčnosti systému certifikace je programová komise složená ze zástupců zainteresovaných subjektů.

Posuzování způsobilosti provádí zkušební komise se zastoupením specialistů na:

-       všeobecnou metrologii včetně legislativy v metrologii;

-       teorii příslušného oboru měření se zkušenostmi zkoušení;

-       odborníka na praktické provádění certifikované činnosti

Závěry zkoušení jsou podkladem pro vedoucího COP k rozhodování o vydání certifikátu nebo jeho zamítnutí. Pro případy, kdy by mohla být zpochybněna objektivnost a nestrannost posuzování, je zřízena stálá certifikační komise jako poradní orgán vedoucího COP, která posoudí průběh zkoušení, včetně závěrů zkušební komise, a vydá vedoucímu COP nezávislé doporučení pro jeho rozhodování

Popsané organizační uspořádání a uplatňované postupy jsou zárukou důvěrnosti, objektivnosti a nestrannosti certifikačního orgánu.

Nahoru

 

Kvalifikační úrovně - požadavky

Certifikační orgán č. 3034 provádí certifikaci způsobilosti pracovníků pro funkci:

-       vedoucího AMS : pracovník s kvalifikační úrovní A , má předpoklady pro výkon funkce vedoucího AMS pro ověřování stanovených měřidel, který je schopen provádět činnosti v rozsahu certifikace, řídit technickou činnost metrologického pracoviště a provádět kontrolu správnosti metrologických výkonů podřízených pracovníků;

-       výkonného pracovníka AMS : pracovník s kvalifikační úrovní B , má předpoklady k samostatnému provádění certifikované činnosti v oblasti ověřování měřidel včetně úplného dokladování prováděné činnosti;

-       manažer jakosti AMS: pracovník s kvalifikační úrovní C , má předpoklady a znalosti pro výkon funkce manažera jakosti AMS. Je schopen zavést a řídit systém řízení jakosti v laboratořích AMS;

-       úředního měřiče : pracovník s kvalifikační úrovní D , má předpoklady k samostatnému provádění certifikované činnosti v oblasti úředního měření včetně úplného dokladování prováděné činnosti;

-       metrolog ve státní správě : pracovník s kvalifikační úrovní E , má předpoklady k výkonu funkce metrologa, a to v případě osob vykonávajících činnosti metrologa v orgánech státní správy a v jiných státních organizacích (podrobnější informace zde ).

 

Kvalifikační úroveň

Požadované vzdělání

Požadavky na praxi ve výkonu činnosti, který je předmětem certifikace (roků)

A

- vedoucí AMS

V

1

ÚSO/ÚS

2

SO

3

B

- výkonný
pracovník AMS

V

2 měsíce (zaškolení)

ÚSO/ÚS

1

Z/SO

1

C
manažer jakosti

shodně s A

1 (v řízení jakosti)

D
úřední měřič

V

1

ÚSO/ÚS

2

SO

3

E
metrolog ve státní správě

V

1

ÚSO/ÚS

2

 

V případě autorizace nového subjektu pro úřední měření s novými pracovníky lze od požadavku na praxi upustit po předložení dokladu o proškolení u výrobce měřidla nebo jím autorizovaného zástupce. O výjimce rozhoduje vedoucí COP a v takovém případě však bude do 12 měsíců od vydání certifikátu proveden dozor u certifikovaného pracovníka včetně praktické části zkoušky

Nahoru

 

Postup uplatnění žádosti

Požadavek na certifikaci uplatní žadatel, splňující požadavky vzdělání a praxe v oboru na příslušnou funkci, podáním žádosti.

Formuláře žádostí si vyžádá buď v COP, nebo si jej stáhne z internetu zde jako soubor WORD

V žádosti o certifikaci musí mimo jiné žadatel specifikovat:

-

rozsah požadované certifikace, tj. požadovanou metrologickou funkci (kvalifikační úrovně A, B, C resp. D resp. E);

-

druh stanovených měřidel, nebo obor úředního měření, nebo specifikace oboru měření u metrologa ve státní správě, pro které je požadováno provedení certifikace;

-

případně normy (předpisy), podle kterých se provádí certifikovaná činnost;

-

kopie dokladů o příslušné kvalifikaci (o nejvyšším dosaženém vzdělání a o praxi, např. osvědčení ČMI, školení u dodavatele měřidla);

-

údaje o žadateli a jeho zaměstnavateli;

-

prohlášení, že osoba souhlasí s plněním požadavků certifikace, poskytnutím osobních údajů potřebných pro hodnocení a zveřejněním informace o vydání certifikátu.

Žadatel, který splňuje specifikované předpoklady umožňující mu účast v procesu certifikace, se stává uchazečem a obdrží Program certifikace (vč. seznamu norem a předpisů, z jejichž znalosti bude přezkoušen, a okruh zkušebních otázek), návrh smlouvy o provedení certifikace a fakturu na zaplacení vstupního poplatku.

Teoretická část posouzení žadatele je prováděna obvykle na pracovišti ČMI, praktická pak na pracovišti uchazeče nebo na jeho přenosném měřicím zařízení dovezeném na ČMI. Uchazeči jsou zváni ke zkoušce před zkušební komisí v pořadí došlých žádostí v daném oboru/druhu měřidla, zpravidla 30 dnů předem, s uvedením seznamu členů zkušební komise, proti jejímuž složení se uchazeč může odvolat.

Nahoru

 

Náklady na certifikaci

Cena za certifikaci způsobilosti pro výkon funkce vedoucího AMS nebo výkonného pracovníka AMS činí 11 000 Kč + 20 % pro jeden druh stanoveného měřidla.

Cena za certifikaci způsobilosti pro výkon funkce úředního měřiče nebo metrologa ve státní správě činí 10 000 Kč + 20 % DPH.

Úhrada ceny za certifikaci je rozdělena do dvou plateb:

-

úhrada vstupního poplatku 1 000 Kč+ 20 % DPH po zaregistrování žádosti žadatele;

-

úhrada základního poplatku podle certifikované funkce 10 000 Kč resp. 9 000 Kč + 20 % DPH po vydání certifikátu způsobilosti.

Za každý další druh měřidla nebo obor úředního měření, pro který je prováděna certifikace způsobilosti, se cena zvyšuje o 1 500 Kč.

Celková cena za certifikaci způsobilosti zahrnuje náklady na celý proces certifikace, včetně vlastního zkoušení, a náklady na provádění dozoru nad nositelem certifikátu po celou dobu platnosti certifikátu.

V případě přerušení procesu certifikace se vstupní poplatek 1 000 Kč + 20 % = DPH nevrací.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky spojeným se zamítnutím vydání certifikátu hradí objednavatel náklady v plné výši. Úhrada za opakování některé z částí zkoušky (na doporučení zkušební komise) v novém termínu je stanovena na 2 000,- Kč 20 % = DPH.

 

Další náklady spojené s udržováním certifikátu:

-

náklady na kontrolu odstranění nedostatků zjištěných při dozoru jsou fakturovány žadateli v plné výši;

-

poplatek za 1. a 2. recertifikaci s prodloužením platnosti certifikátu je 6 000 Kč + 20 %DPH;

-

poplatek za obnovení platnosti certifikátu po skončení jeho platnosti tvoří 20 % poplatku za certifikaci;

-

náklady spojené se šetřením oprávněných stížností a odvolání hradí COP ze svých prostředků; při zjištění neoprávněných stížností jsou účtovány k tíži žadatele.

Nahoru

 

Platnost certifikátu

-

5 roky v případě prvního udělení certifikátu,

-

5 roků při 1. a 2. recertifikaci prodloužením platnosti certifikátu na základě požadavku žadatele.

Nahoru

 

Dozor

Certifikační orgán provádí dozor nad výkonem činnosti certifikovaných pracovníků. Dozor je prováděn každoročně. Formu volí certifikační orgán.

Mimořádné prověrky jsou prováděny v případech uplatnění stížnosti k činnosti certifikovaného pracovníka.

Nahoru

 

Pravidla vyřizování námitek a stížností

Námitky a stížnosti k rozhodnutí certifikačního orgánu pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou činnost při ČMI se sídlem v Brně lze žadatelem uplatnit následujícím způsobem:

Veškeré námitky (stížnosti) resp. odvolání k rozhodnutím COP musí být uplatněny písemnou formou u vedoucího COP - viz adresa

Uplatnění námitky (stížnosti) k činnosti COP musí být realizováno žadatelem do 15 dní ode dne doručení dokumentu, který je předmětem námitky.

Námitka (stížnost) musí obsahovat:

-

identifikaci subjektu podávajícího námitku,

-

přesný popis věcné podstaty námitky,

-

důkazy, které subjekt podávající námitku navrhuje provést,

-

navrhované řešení.

Pokud námitka nesplňuje předepsané náležitosti, vyzve vedoucí COP stěžovatele k jejímu doplnění. Do doby odstranění nedostatků je námitkové řízení pozastaveno.

Do 5 dnů od doručení námitky oznámí sekretariát COP stěžovateli, že byla doručena.

Vyšetření námitky (stížnosti) a odeslání zprávy o výsledku šetření stěžovateli musí být provedeno  certifikačním orgánem do jednoho měsíce od jejího uplatnění. Pokud z časových důvodů nelze splnit uvedený termín, projedná vedoucí COP pozdější termín vyřízení stížnosti se stěžovatelem.

V případech nesouhlasu stěžovatele s řešením provedeným vedoucím COP rozhodne Správní rada (SR). Pokud k řešení SR zřizuje odvolací komisi, její složení podléhá souhlasu stěžovatele.

Náklady spojené s řešením stížnosti hradí subjekt podávající námitku pouze v případě, že nebylo námitce vyhověno.

Nahoru

 

Zásady správného použití certifikátu

Odkazy na certifikát způsobilosti pro výkon metrologické činnosti lze uvádět pouze v souvislosti s výkonem činností, na které se certifikát vztahuje (jmenovitě uvedených v certifikátu).

Nesprávné odkazy případně klamné použití certifikátů v inzerátech, katalozích, nabídkách k provedení kalibrací a pod. je zakázáno

Při zjištění nesprávného použití certifikátu certifikačním orgánem je tento oprávněn k přijetí opatření k nápravě, tj.:

-

odnětí certifikátu certifikované osobě,

-

zveřejnění informace o překročení kompetence certifikovanou osobou,

-

v nezbytných případech právní zásah ze strany certifikačního orgánu.

Použití loga ČIA není dovoleno.

Nahoru

 

Různé

Upozornění pro žadatele:

Součástí procesu certifikace není proškolení žadatelů, které COP nevyžaduje ani neorganizuje. Vzhledem k požadavkům na znalosti je však lze doporučit.

 

Bližší informace o činnosti COP a postupech certifikace jsou dostupné u vedoucího COP.

 

Nahoru

 

Adresa:

ČMI,

Ing. Miroslav Pospíšil , ved. COP,

Okružní 31, 638 00 Brno

tel:  545 555 135, fax: 548 523 049

mpospisil@cmi.cz

Nahoru

 

 

 

 

 

 

poslední aktualizace: 01.02.2013
rubrika (viz kontakty): legální metrologie
dokument: 0064-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014