Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce

 

CENY METROLOGICKÝCH VÝKONŮ ČMI

Ceny metrologických výkonů ČMI jsou stanoveny na základě zásad cenové politiky ČMI a charakteru příslušného výkonu a podmínek jeho realizace, zejména nákladů na straně ČMI s jejich realizací spojených. Principy tvorby a aplikace cen jsou obsahem následujícího komentáře.

S ohledem na působnost ČMI v tzv. regulované oblasti z titulu zmocnění zákonem 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, t.j. k činnostem v tzv. oblasti legální metrologie, zveřejňuje ČMI i část ceníku svých výkonů, v níž jsou přímo uvedeny ceny metrologických výkonů spadajících do této oblasti ( výběr z ceníku ČMI účinného od 1.1.2014 ).

V případě, kdy cena za metrologický výkon, který je předmětem Vašeho zájmu o služby ČMI, není obsahem zveřejněné části ceníku metrologických výkonů, neváhejte se, prosím, se žádostí o informaci o ceně obrátit na pracoviště ČMI, které příslušný výkon bude realizovat, a to s využitím filtru metrologických výkonů na této stránce , nebo podle informací o dalších službách uvedených na další stránce ; popřípadě se obraťte přímo na referát ČMI pro marketing a informace (kontakt pnovacek@cmi.cz ),  který Vám zpracování cenové nabídky zajistí.

 

KOMENTÁŘ VŠEOBECNÉHO CENÍKU METROLOGICKÝCH VÝKONŮ ČMI

 

I. PŘEDPISOVÁ ČÁST

Metrologickými výkony jsou všechny činnosti poskytované Českým metrologickým institutem, které jsou uvedeny v jeho zřizovací listině. Jedná se o činnosti stanovené zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a upravené vyhláškou 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.

Tvorba cen metrologických výkonů ČMI reflektuje principy zákona 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 450/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zákonem 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani z přidané hodnoty účinným od 1.5.2004, se Český metrologický institut stal osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty, a to u činností, které naplňují znaky ekonomických činností upravené v § 5 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. U těchto činností se k cenám účtovaným za provedené metrologické výkony účtuje DPH a vystavuje se daňový doklad v souladu s § 26 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.

 

II. KLASIFIKACE METROLOGICKÝCH VÝKONŮ

Metrologické výkony jsou v ceníku ČMI uspořádány podle jednotlivých druhů a jsou označeny interními čísly s přiřazením příslušného znaku Standardní klasifikace produkce (SKP), kterou stanoví Český statistický úřad, podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

 

III. VŠEOBECNÁ ČÁST

Cenami metrologických výkonů, které jsou uvedeny v tomto ceníku, se rozumí ceny za metrologické činnosti prováděné ČMI v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy a příslušnými metrologickými předpisy, kterými jsou stanoveny metrologické a technické požadavky a interními vnitřními organizačními normami.

 

IV. ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ

Metrologické výkony se účtují podle tohoto ceníku metrologických výkonů ČMI buď sazbou za jednotku nebo za hodinu.

Cenou za ověření konkrétního stanoveného měřidla, či za jiný výkon ČMI v oblasti metrologie, se rozumí cena za metrologický výkon provedený standardním postupem v rozsahu stanoveném příslušným metrologickým nebo metodickým předpisem.

Pokud nelze provést výkon standardním způsobem a zejména v normovaném čase pro překážku z viny žadatele (nebo jeho dodavatele), účtuje se výkon podle ceníkové položky s připočtením ceny za dobu prostoje zaměstnance (zaměstnanců) ČMI v hodinové sazbě.

V případě provedení nadstandardního výkonu, v rozsahu podle speciálního požadavku žadatele, se metrologický výkon účtuje na základě doby nezbytně nutné k realizaci nadstandardních požadavků v hodinové sazbě.   

V případě, kdy rozsah metrologického výkonu je nižší než standardní (např. zkrácené zkoušky, nedokončené zkoušky z důvodu nevyhovujících parametrů nebo nesprávné funkce měřidla), se výkon účtuje hodinovou sazbou podle doby vynaložené na uskutečněné činnosti ČMI.

Pokud nelze z objektivních důvodů použít ceníkovou položku specifikující cenu metrologického výkonu za jednotku, jsou ceny stanovovány na základě hodinové sazby příslušného útvaru ČMI, který bude výkon realizovat či realizoval, a doby skutečně spotřebované pro metrologický výkon. Informaci o konkrétní hodinové sazbě útvaru, předpokládané době pro realizaci metrologického výkonu a z nich odvozené předpokládané ceně za metrologický výkon, Vám sdělí metrolog příslušného střediska v etapě Vašeho jednání s ČMI o ceně za příslušný metrologický výkon.

 

V. ZÁVAZNOST CENÍKU

Ceník je závazný pro sjednávání cen a účtování metrologických výkonů provedených Českým metrologickým institutem pro všechny subjekty se sídlem v ČR.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Tento ceník metrologických výkonů ČMI má platnost a účinnost od 1. 1. 2014; a nahrazuje ceník ČMI užívaný pro metrologické výkony uskutečněné do 31. 12. 2013.

 

 

 

RNDr. Pavel Klenovský

 

 

generální ředitel ČMI

 

 

 

 

Ing. Jindřich Pošvář

 

Ing. František Valášek

odborný ředitel

 

odborný ředitel

pro legální metrologii

 

pro ekonomiku

 

 

 

V Brně 30. listopadu 2013

 

 

 

 

 

 

 

Ceník na rok 2014

ke stažení zde

 

 

 

Pro informaci ceník na rok 2013

ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslední aktualizace: 10.12.2013
rubrika (viz kontakty): správa institutu
dokument: 0012-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014