Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI METROLOGIE

ČMI zabezpečuje (v úzké spolupráci s ÚNMZ) plnění úkolů, které vyplývají z členství ČR v EU a v mezinárodních metrologických orgánech a organizacích (BIPM, CIPM, OIML, EURAMET) a z mezinárodních smluv a ujednání (Metrická konvence, Ujednání CIPM MRA MRA).

Strategické cíle , které česká metrologie dlouhodobě v mezinárodní spolupráci sleduje, jsou následující:

  • zapojení do mezinárodní dělby práce v metrologii, účast na projektech v oblasti řízení metrologie a výzkumu a vývoje v metrologii,
  • aktivní účast na tvorbě harmonizovaných metrologických předpisů,
  • prosazování vlastních koncepcí rozvoje metrologie v regionálním a světovém měřítku,
  • systematické získávání nových informací pro technický rozvoj v jednotlivých oborech měření a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků (krátkodobé pobyty, stáže),
  • zvyšování úrovně metrologické návaznosti v ČR prostřednictvím účasti na různých typech mezinárodních porovnání etalonů,
  • rozšiřování metrologických služeb ČMI do členských zemí EU s využitím nástrojů jednotného trhu (harmonizovaná legislativa, bezcelní zóna).

 

Intenzivně se využívají formy mezinárodní spolupráce:

·          využívání strukturálních fondů EU a finančních nástrojů EEA – ve spolupráci s Centrem pro zahraniční pomoc MF, MŠ,

·          účast na projektech pomoci zemí OECD rozvojovým zemím (sledují se hlavně prioritní destinace pomoci stanovené vládou ČR) – v průběhu r. 2006 byla zahájena užší spolupráce s Danish Technological Institute na projektech Europeaid (Bulharsko, Turecko, Srbsko) a s dalšími etablovanými poskytovateli této technické pomoci ze starých členských zemí (NMi Nizozemí), byla zpracována komplexní nabídka rozvoje metrologie pro Ázerbajdžán,

·          přímá účast na činnosti mezinárodních organizací metrologie,

·          aktivita ČMI v regionální metrologické organizaci EUROMET - v červnu 2007 transformované na sdružení EURAMET e.V. (podrobnosti viz v části „Vědecká a průmyslová metrologie“),

·          spolupráce vybraných středoevropských zemí v metrologii v rámci iniciativy DUNAMET (Rakousko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Chorvatsko),

·          bilaterální spolupráce s nadnárodními metrologickými ústavy (BIPM, JRC IRMM) a špičkovými národními metrologickými ústavy, zejména s PTB (SRN) a NPL (V. Británie) apod.,

·          spolupráce se Slovenským metrologickým ústavem (SMÚ),

·          společné řešení vědecko-výzkumných úkolů (např. v rámci EUROMET – projekt iMERA (ÚNMZ a ČMI jsou jedni z řešitelů projektu),

·          ČMI je zakládajícím členem právnické osoby EURAMET e.V. pro řešení společných úkolů výzkumu a vývoje v rámci dotačního titulu ERA-NET + 7. Rámcového programu výzkumu a vývoje EU,

·          účast GŘ ČMI jako zástupce EUROMETu na zasedáních Laboratorního výboru EA, působení specialistů ČMI jako technických expertů pro akreditaci v mezinárodním měřítku (Slovinsko, V. Británie),

·          účast na všech druzích mezinárodních porovnání zkoušek (EUROMET, EA, Poradní výbory CIPM).

Další podrobnosti:

·          spolupráce ve vědecké a průmyslové metrologii

·          spolupráce v legální metrologii

·          ujednání CIPM MRA o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů

·          společné projekty

 

 

 

poslední aktualizace: 07.06.2007
rubrika (viz kontakty): vedení ČMI
dokument: 0008-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014